OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 1 września 2004 r. o sprostowaniu błędów

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z późn. zm. 1) ) prostuje się następujące błędy:

1) w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych oraz wzorów dyplomów wydawanych przez uczelnie (Dz. U. Nr 182, poz. 1881) w załącznikach nr 1 –3 i 5 w pkt 4 zamiast wyrazów „nr pantone 479” powinny być wyrazy „nr pantone 480”;

2) w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą (Dz. U. Nr 184, poz. 1897) w § 11 zamiast wyrazów „przepisów dotychczasowych” powinny być wyrazy „przepisów rozporządzenia”.1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 65, poz. 595 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959.