OBWIESZCZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z późn. zm. 1) ) oraz zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275, z późn. zm.) ogłasza się wykazy opublikowanych Polskich Norm (PN) według stanu na dzień 30 czerwca 2013 r. wprowadzających europejskie normy zharmonizowane na mocy:

I. Dyrektyw nowego podejścia wymagających oznakowania CE:

1)   dyrektywa 2006/95/WE wdrożona rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089) — wykaz stanowi załącznik nr 1do obwieszczenia;

2)   dyrektywa 2009/105/WE wdrożona rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych (Dz. U. Nr 259, poz. 2171) — wykaz stanowi załącznik nr 2 do obwieszczenia;

3)   dyrektywa 2009/48/WE wdrożona rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 83, poz. 454 oraz z 2012 r. poz. 1186) — wykaz stanowi załącznik nr 3 do obwieszczenia;

4)   dyrektywa 89/106/EWG 3) wdrożona ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z późn. zm. 4) ) — wykaz stanowi załącznik nr 4 do obwieszczenia;

5)   dyrektywa 2004/108/WE wdrożona ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 oraz z 2012 r. poz. 1445) — wykaz stanowi załącznik nr 5 do obwieszczenia;

6)   dyrektywa 2006/42/WE wdrożona rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 124, poz. 701) — wykaz stanowi załącznik nr 6 do obwieszczenia;

7)   dyrektywa 89/686/EWG wdrożona rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) — wykaz stanowi załącznik nr 7 do obwieszczenia;

poz. 97 i Nr 20, poz. 106 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322 i Nr 102, poz. 586.

8)   dyrektywa 90/385/EWG 5) wdrożona ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 113, poz. 657) -wykaz stanowi załącznik nr 8 do obwieszczenia;

9)   dyrektywa 93/15/EWG wdrożona ustawą z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1329 oraz z 2013 r. poz. 775) — wykaz stanowi załącznik nr 9 do obwieszczenia;

10)  dyrektywa 93/42/EWG 6) wdrożona ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 113, poz. 657) -wykaz stanowi załącznik nr 10 do obwieszczenia;

12)  dyrektywa 94/25/WE wdrożona rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających (Dz. U. Nr 258, poz. 2584) — wykaz stanowi załącznik nr 12 do obwieszczenia;

13)  dyrektywa 95/16/WE wdrożona rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 263, poz. 2198 oraz z 2008 r. Nr 203, poz. 1270) — wykaz stanowi załącznik nr 13 do obwieszczenia;

14)  dyrektywa 97/23/WE wdrożona rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. Nr 263, poz. 2200) — wykaz stanowi załącznik nr 14 do obwieszczenia;

15)  dyrektywa 98/79/WE wdrożona ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 113, poz. 657) -wykaz stanowi załącznik nr 15 do obwieszczenia;

17)  dyrektywa 2000/9/WE wdrożona rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób (Dz. U. z 2004 r. Nr 15, poz. 130) — wykaz stanowi załącznik nr 17 do obwieszczenia;

18)  dyrektywa 2004/22/WE wdrożona rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 3, poz. 27 oraz z 2010 r. Nr 163, poz. 1103) -wykaz stanowi załącznik nr 18 do obwieszczenia;

19)  dyrektywa 2009/142/WE wdrożona rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe (Dz. U. Nr 263, poz. 2201) — wykaz stanowi załącznik nr 19 do obwieszczenia;

20)  dyrektywa 2007/23/WE wdrożona ustawą z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 155, poz. 1039) — wykaz stanowi załącznik nr 20 do obwieszczenia;

II. Dyrektyw bazujących na zasadach nowego podejścia lub globalnego podejścia nieprzewidujących oznakowania CE:

21)  dyrektywa 94/62/WE wdrożona ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638, z późn. zm. 9) ) — wykaz stanowi załącznik nr 21 do obwieszczenia;

22)  dyrektywa 2008/57/WE wdrożona ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 230, poz. 1372) — wykaz stanowi załącznik nr 22 do obwieszczenia;

III. Innych dyrektyw wykorzystujących normy:

23)  dyrektywa 2001/95/WE wdrożona ustawąz dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275, z późn. zm. 10) ) — wykaz stanowi załącznik nr 23 do obwieszczenia;

24)  dyrektywa 97/67/WE wdrożona ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) — wykaz stanowi załącznik nr 24 do obwieszczenia;

25)  dyrektywa 2011/65/UE wdrożona rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 547) — wykaz stanowi załącznik nr 25 do obwieszczenia.

Załączniki do obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 17 lipca 2013 r. (poz. 1009)


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 227, poz. 1367, z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2013 r. poz. 898. 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 215, z 2008 r. Nr 157, poz. 976, z 2009 r. Nr 18,

3)    Dyrektywa 89/106/EWG została uchylona z dniem 30 czerwca 2013 r. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011.

4)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 114, poz. 760, z 2011 r. Nr 102, poz. 586 oraz z 2012 r. poz. 951.

5)    Dyrektywa 90/385/EWG została częściowo zmieniona przez dyrektywę 2007/47/WE. Obie dyrektywy są obowiązujące. Dyrektywy należy stosować łącznie z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez dyrektywę 2007/47/WE do dyrektywy 90/385/EWG. Do dyrektywy 2007/47/WE nie ma odrębnego wykazu norm zharmonizowanych.

6)    Dyrektywa 93/42/EWG została częściowo zmieniona przez dyrektywę 2007/47/WE. Obie dyrektywy są obowiązujące. Dyrektywy należy stosować łącznie z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez dyrektywę 2007/47/WE do dyrektywy 93/42/EWG. Do dyrektywy 2007/47/WE nie ma odrębnego wykazu norm zharmonizowanych.

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 86, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 229, poz. 1499 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i 587, Nr 134, poz. 779, Nr 153, poz. 903, Nr 171, poz. 1016, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1390 oraz z 2012 r. poz. 908,1203, 1256, 1445 i 1529.

8) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 23, poz. 177, z 2007 r. Nr 150, poz. 1071 oraz z 2010 r. Nr 32, poz. 174.

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 11, poz. 97 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 175, poz. 1458, z 2011 r. Nr 63, poz. 322 oraz z 2013 r. poz. 21.

10) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 215, z 2008 r. Nr 157, poz. 976, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 20, poz. 106 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322 i Nr 102, poz. 586.