OBWIESZCZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935) oraz zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275, z późn. zm. 1) ) ogłasza się wykazy opublikowanych Polskich Norm (PN), według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r., wprowadzających europejskie normy zharmonizowane na mocy dyrektyw nowego podejścia:

DYREKTYWY NOWEGO PODEJŚCIA WYMAGAJĄCE OZNAKOWANIA CE:

1) dyrektywa 2006/95/WE wdrożona rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007  r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektronicznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089) — wykaz stanowi załącznik nr 1 do obwieszczenia;

2) dyrektywa 2009/105/WE wdrożona rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych (Dz. U. Nr 259, poz. 2171) — wykaz stanowi załącznik nr 2 do obwieszczenia;

3) dyrektywa 88/378/EWG wdrożona rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 210, poz. 2045, z 2008 r. Nr 110, poz. 703 oraz z 2010 r. Nr 226, poz. 1480) — wykaz stanowi załącznik nr 3 do obwieszczenia;

4) dyrektywa 89/106/EWG wdrożona ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 114, poz. 760) — wykaz stanowi załącznik nr 4 do obwieszczenia;

5) dyrektywa 2004/108/WE wdrożona ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679) — wykaz stanowi załącznik nr 5 do obwieszczenia;

6) dyrektywa 2006/42/WE wdrożona rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228) — wykaz stanowi załącznik nr 6 do obwieszczenia;

7) dyrektywa 89/686/EWG wdrożona rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) — wykaz stanowi załącznik nr 7 do obwieszczenia;

8) dyrektywa 90/384/EWG wdrożona rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 23) — wykaz stanowi załącznik nr 8 do obwieszczenia;

9) dyrektywa 90/385/EWG 2) wdrożona ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679) — wykaz stanowi załącznik nr 9 do obwieszczenia;

10) dyrektywa 93/15/EWG wdrożona ustawą z dnia 21  czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007, z późn. zm. 3) ) — wykaz stanowi załącznik nr 10 do obwieszczenia;

11) dyrektywa 93/42/EWG 4) wdrożona ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679) — wykaz stanowi załącznik nr 11 do obwieszczenia;

13) dyrektywa 94/25/WE wdrożona rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających (Dz. U. Nr 258, poz. 2584) — wykaz stanowi załącznik nr 13 do obwieszczenia;

14) dyrektywa 95/16/WE wdrożona rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 263, poz. 2198 oraz z 2008 r. Nr 203, poz. 1270) — wykaz stanowi załącznik nr 14 do obwieszczenia;

15) dyrektywa 97/23/WE wdrożona rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. Nr 263, poz. 2200) — wykaz stanowi załącznik nr 15 do obwieszczenia;

16) dyrektywa 98/79/WE wdrożona ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679) — wykaz stanowi załącznik nr 16 do obwieszczenia;

17) dyrektywa 1999/5/WE wdrożona ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm. 5) ), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz. U. Nr 73, poz. 659, z 2006 r. Nr 23, poz. 177, z 2007 r. Nr 150, poz. 1071 oraz z 2010 r. Nr 32, poz. 174) — wykaz stanowi załącznik nr 17 do obwieszczenia;

18) dyrektywa 2000/9/WE wdrożona rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla kolei liniowych przeznaczonych do przewozu osób (Dz. U. z 2004 r. Nr 15, poz. 130) — wykaz stanowi załącznik nr 18 do obwieszczenia;

19) dyrektywa 2004/22/WE wdrożona rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 3, poz. 27 oraz z 2010 r. Nr 163, poz. 1103) — wykaz stanowi załącznik nr 19 do obwieszczenia;

20) dyrektywa 2009/42/WE wdrożona rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe (Dz. U. Nr 263, poz. 2201) — wykaz stanowi załącznik nr 20 do obwieszczenia;

21) dyrektywa 2007/23/WE wdrożona ustawą z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 155, poz. 1039) — wykaz stanowi załącznik nr 21 do obwieszczenia;

DYREKTYWY BAZUJĄCE NA ZASADACH „NOWEGO PODEJŚCIA” LUB „GLOBALNEGO PODEJŚCIA” NIEPRZEWIDUJĄCE OZNAKOWANIA CE:

22) dyrektywa 94/62/WE wdrożona ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 11, poz. 97 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1458) — wykaz stanowi załącznik nr 22 do obwieszczenia;

23) dyrektywa 96/48/WE wdrożona ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm. 6) ) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei oraz procedur oceny zgodności dla transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (Dz. U. Nr 162, poz. 1697 oraz z 2008 r. Nr 11, poz. 64 i Nr 182, poz. 1126) — wykaz stanowi załącznik nr 23 do obwieszczenia;

24) dyrektywa 2001/16/WE wdrożona ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm. 7) ) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 5 września 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei oraz procedur oceny zgodności dla transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej (Dz. U. Nr 171, poz. 1230 oraz z 2008 r. Nr 11, poz. 65 i Nr 182, poz. 1127) — wykaz stanowi załącznik nr 24 do obwieszczenia;

INNE DYREKTYWY WYKORZYSTUJĄCE NORMY:

26) dyrektywa 2001/95/WE wdrożona ustawą z dnia 12  grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275, z późn. zm. 8) ) — wykaz stanowi załącznik nr 26 do obwieszczenia;

27) dyrektywa 97/67/WE wdrożona ustawą z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, Nr 180, poz. 1109, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 182, poz. 1228) — wykaz stanowi załącznik nr 27 do obwieszczenia;

28) dyrektywa 76/769/EWG wdrożona ustawą z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 182, poz. 1228) — wykaz stanowi załącznik nr 28 do obwieszczenia;

Załączniki do obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 13 stycznia 2011 r. (poz. 182)

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 215, z 2008 r. Nr 157, poz. 976 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 20, poz. 106.

2)  Dyrektywa 90/385/EWG została częściowo zmieniona przez dyrektywę 2007/47/WE. Obie dyrektywy są obowiązujące. Dyrektywy należy stosować łącznie z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez dyrektywę 2007/47/WE do dyrektywy 90/385/EWG. Do dyrektywy 2007/47/WE nie ma odrębnego wykazu norm zharmonizowanych.

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 238, poz. 2019, z 2004 r. Nr 222, poz. 2249, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 214, poz. 1347, z 2009 r. Nr 125, poz. 1036 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1039.

4)  Dyrektywa 93/42/EWG została częściowo zmieniona przez dyrektywę 2007/47/WE. Obie dyrektywy są obowiązujące. Dyrektywy należy stosować łącznie z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez dyrektywę 2007/47/WE do dyrektywy 93/42/EWG. Do dyrektywy 2007/47/WE nie ma odrębnego wykazu norm zharmonizowanych.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 86, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 229, poz. 1499 i Nr 238, poz. 1578.

6)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 18, poz. 97, Nr 19, poz. 100, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 966, Nr 157, poz. 1241 i Nr 214, poz. 1658.

7)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 18, poz. 97, Nr 19, poz. 100, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 966, Nr 157, poz. 1241 i Nr 214, poz. 1658.

8)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 215, z 2008 r. Nr 157, poz. 976 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 20, poz. 106.