OBWIESZCZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. — Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późn. zm. 1) ) ogłasza się, co następuje:

1. Walutami wymienialnymi są waluty obce, wymienione w załączniku do obwieszczenia.

2. Obwieszczenie obowiązuje od dnia ogłoszenia.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2260, z 2004 r. Nr91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 228, poz. 1506 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 69, poz. 589.