OBWIESZCZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. — Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826 oraz z 2013 r. poz. 1036) ogłasza się, co następuje:

1. Walutami wymienialnymi są waluty obce, wymienione w załączniku do obwieszczenia.

2. Obwieszczenie obowiązuje od dnia ogłoszenia.