OBWIESZCZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. — Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 228, poz. 2260 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, co następuje:

1. Walutami wymienialnymi są waluty obce, wymienione w załączniku do obwieszczenia.

2. Obwieszczenie obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2006 r.

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 lipca 2006 r. (poz. 531)