OBWIESZCZENIE PREZESA NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z dnia 24 lutego 2011 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia

Na podstawie art. 24 § 1 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052, z późn. zm. 1) ) w związku z art. 49 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. — Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 36, poz. 196) obwieszcza się, że w Naczelnym Sądzie Administracyjnym jest przewidziane do objęcia siedem stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, w tym: dwa stanowiska w Izbie Finansowej, dwa stanowiska w Izbie Gospodarczej i trzy stanowiska w Izbie Ogólnoadministracyjnej.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307.