OBWIESZCZENIE PREZESA NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie ustalenia na rok 2007 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych

Na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) w związku z art. 29 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. — Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417) ustala się na rok 2007 liczbę wolnych stanowisk sędziowskich, w ramach limitu zatrudnienia dla wojewódzkich sądów administracyjnych w liczbie 19, w podziale na:

1) dwa stanowiska sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Bydgoszczy;

2) dwa stanowiska sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach;

3) dwa stanowiska sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim;

4) jedno stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach;

5) jedno stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi;

6) dwa stanowiska sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu;

7) jedno stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu;

8) dwa stanowiska sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie;

9) pięć stanowisk sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie;

10) jedno stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu.

Informuję, że do zgłaszania kandydatów na stanowiska sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych stosuje się odpowiednio przepisy art. 57 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie określenia wzoru karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie (Dz. U. Nr 26, poz. 261) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2002 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (Dz. U. Nr 26, poz. 263).


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162.