OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2006 r.

Na podstawie art. 39a ust. 7 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128, z późn. zm. 1) ) ogłasza się, że ceny skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2006 r. w stosunku do I półrocza 2006 r. wzrosły o 6,2 %.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2772, z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 141, poz. 997, Nr 170, poz. 1217, Nr 195, poz. 1437 i Nr 249, poz. 1832.