OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2009 r.

Na podstawie art. 39a ust. 7 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700, z późn. zm. 1) ) ogłasza się, że wskaźnik cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2009 r. w stosunku do II półrocza 2008 r. wyniósł 100,7 (wzrost cen o 0,7 %).


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 340 i Nr 98, poz. 817.