OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu dokumentów normatywnych Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML)

Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935) ogłasza się wykaz numerów i tytułów dokumentów normatywnych Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML), uznanych przez Komisję Europejską w 2009 r. za specyfikacje zharmonizowane 1) , wraz ze wskazaniem tych postanowień, których spełnienie pozwala na domniemanie zgodności przyrządu pomiarowego z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy 2004/22/WE (MID) wdrożonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 3, poz. 27 oraz z 2010 r. poz. 163, poz. 1103) — wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia.

1) Komunikat Komisji w ramach wykonania dyrektywy 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyrządów pomiarowych (Publikacje odniesień do dokumentów normatywnych sporządzonych przez OIML oraz wykaz ich części odnoszących się do zasadniczych wymagań (zgodnie z art. 16 ust. 1 dyrektywy)) — Dz. Urz. UE C 268 z 10.11.2009 r. nowień, których spełnienie pozwala na domniemanie zgodności przyrządu pomiarowego z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy 2004/22/WE (MID) wdrożonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 3, poz. 27 oraz z 2010 r. poz. 163, poz. 1103) — wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia.