OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu dokumentów normatywnych Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML)

Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 227, poz. 1367) ogłasza się:

1) wykaz numerów i tytułów dokumentów normatywnych Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML), uznanych przez Komisję Europejską w 2011 r. za specyfikacje zharmonizowane 1) , wraz ze wskazaniem tych postanowień, których spełnienie pozwala na domniemanie zgodności przyrządu pomiarowego z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy 2004/22/WE (MID) 2) wdrożonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 3, poz. 27 oraz z 2010 r. Nr 163, poz. 1103) — wykaz jest określony w załączniku nr 1 do obwieszczenia;

2) wykaz numerów i tytułów dokumentów normatywnych Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML), wycofanych przez Komisję Europejską w 2011 r. 3) , uprzednio uznanych za specyfikacje zharmonizowane, gdzie wskazano te postanowienia, których spełnienie pozwalało na domniemanie zgodności przyrządu pomiarowego z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy 2004/22/WE (MID) wdrożonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych — wykaz jest określony w załączniku nr 2 do obwieszczenia;

3) wykaz tytułów aktów prawnych wdrażających dyrektywy nowego podejścia dotyczące przyrządów pomiarowych, tj. dyrektywę 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyrządów pomiarowych (MID), wraz z danymi dotyczącymi miejsca ich publikacji — wykaz jest określony w załączniku nr 3 do obwieszczenia.

Załączniki do obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 2 sierpnia 2012 r. (poz. 658)

1) Komunikat Komisji w ramach wykonania dyrektywy 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyrządów pomiarowych (Publikacja odniesień do dokumentów normatywnych sporządzonych przez OIML oraz wykaz ich części odnoszących się do zasadniczych wymogów (zgodnie z art. 16 ust. 1 dyrektywy)) — Dz. Urz. UE C 33 z 02.02.2011, str. 1.

2) Dyrektywa 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych (Dz. Urz. UE L 135 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 149).

3) Komunikat Komisji w ramach wykonania dyrektywy 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyrządów pomiarowych (Wycofanie publikacji odniesień do dokumentów normatywnych sporządzonych przez OIML oraz wykazu ich części odnoszących się do zasadniczych wymogów (zgodnie z art. 16 ust. 3 dyrektywy)) — Dz. Urz. UE C 33 z 02.02.2011, str. 13.