OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 czerwca 2009 r. o wynikach wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009 r.

Na podstawie art. 132 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766), zwanej dalej Ordynacją, Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza wyniki wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009 r.

Dział I.

Zbiorcze wyniki głosowania w skali kraju

Rozdział 1. Dane ogólne

1. Wybory przeprowadziły:

1) Państwowa Komisja Wyborcza,

2)  13 okręgowych komisji wyborczych, w skład których powołano 117 sędziów sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego,

3) 39 rejonowych komisji wyborczych, w skład których powołano 195 sędziów sądów powszechnych, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego,

4) 25 605 obwodowych komisji wyborczych, w skład których powołano 209 644 wyborców.

2. Wybierano 50 posłów do Parlamentu Europejskiego spośród 1 293 kandydatów zgłoszonych na 132 okręgowych listach kandydatów przez 12 komitetów wyborczych.

Rozdział 2. Zbiorcze wyniki głosowania

Na podstawie protokołów wyników głosowania, otrzymanych od wszystkich okręgowych komisji wyborczych, Państwowa Komisja Wyborcza ustaliła następujące zbiorcze wyniki głosowania:

1)  liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła - 30 565 272,

2) liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła - 7 505 261,

3)  liczba kart nieważnych wyniosła - 5 040,

4) liczba kart ważnych wyniosła - 7 497 296, czyli frekwencja wyborcza wyniosła - 24,53%,

5)  liczba głosów nieważnych wyniosła - 132 533, co stanowi - 1,77% ogólnej liczby głosów,

6)  liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe wyniosła - 7 364 763, co stanowi - 98,23% ogólnej liczby głosów.

Rozdział 3. Zbiorcze wyniki głosowania na listy okręgowe komitetów wyborczych

Na listy okręgowe poszczególnych komitetów wyborczych oddano łącznie następującą liczbę głosów ważnych:

1) na listy nr 1, które zgłosił Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej oddano łącznie 81 146 głosów, to jest 1,10% głosów ważnych w skali kraju,

2) na listy nr 2, które zgłosił Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe oddano łącznie 516 146 głosów, to jest 7,01% głosów ważnych w skali kraju,

3) na listy nr 3, które zgłosił Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej oddano łącznie 107 185 głosów, to jest 1,46% głosów ważnych w skali kraju,

4) na listy nr 4, które zgłosił Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy oddano łącznie 51 872 głosy, to jest 0,70% głosów ważnych w skali kraju,

5) na listy nr 5, które zgłosił Komitet Wyborczy Libertas oddano łącznie 83 754 głosy, to jest 1,14% głosów ważnych w skali kraju,

6) na listy nr 6, które zgłosił Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia Pracy oddano łącznie 908 765 głosów, to jest 12,34% głosów ważnych w skali kraju,

7) na listy nr 7, które zgłosił Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004) oddano łącznie 179 602 głosy, to jest 2,44% głosów ważnych w skali kraju,

8) na listy nr 8, które zgłosił Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej oddano łącznie 143 966 głosów, to jest 1,95% głosów ważnych w skali kraju,

9) na listy nr 9, które zgłosił Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP oddano łącznie 3 271 852 głosy, to jest 44,43% głosów ważnych w skali kraju,

10) na listy nr 10, które zgłosił Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano łącznie 2 017 607 głosów, to jest 27,40% głosów ważnych w skali kraju,

11) na listę nr 11, którą zgłosił Komitet Wyborczy Polska Partia Socjalistyczna w okręgu wyborczym nr 3 oddano 1331 głosów, to jest 0,02% głosów ważnych w skali kraju,

12) na listę nr 12, którą zgłosił Koalicyjny Komitet Wyborczy Naprzód Polsko — Piast w okręgu wyborczym nr 11 oddano 1 537 głosów, to jest 0,02% głosów ważnych w skali kraju.

Dział II.

Ogólny podział mandatów

Rozdział 1. Komitety wyborcze uprawnione do udziału w podziale mandatów

Uprawnione do udziału w podziale mandatów były, zgodnie z art. 125 ust. 2 Ordynacji, następujące komitety wyborcze, na których listy okręgowe oddano co najmniej 5% głosów ważnych w skali kraju:

1) Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe,

2) Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia Pracy,

3) Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP,

4) Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.

Rozdział 2. Komitety wyborcze nieuprawnione do udziału w podziale mandatów

Uprawnienia do udziału w podziale mandatów nie uzyskały następujące komitety wyborcze, których listy okręgowe nie spełniły warunku określonego w art. 125 ust. 2 Ordynacji:

1) Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej,

2) Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej,

3) Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy,

4) Komitet Wyborczy Libertas,

5) Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości — CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004),

6) Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej,

7) Komitet Wyborczy Polska Partia Socjalistyczna,

8) Koalicyjny Komitet Wyborczy Naprzód Polsko — Piast.

Rozdział 3. Podział mandatów pomiędzy komitety wyborcze

Państwowa Komisja Wyborcza zgodnie z art. 127 Ordynacji dokonała podziału mandatów pomiędzy uprawnione komitety wyborcze. Poszczególnym uprawnionym komitetom wyborczym przypadły następujące liczby mandatów:

1) Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, który zgłosił listy nr 2 — 3 mandaty,

2) Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia Pracy, który zgłosił listy nr 6-7 mandatów,

3) Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, który zgłosił listy nr 9 — 25 mandatów,

4) Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, który zgłosił listy nr 10 — 15 mandatów.

Dział III.

Wyniki głosowania i wyniki wyborów w okręgach wyborczych

Rozdział 1. Okręg wyborczy nr 1, obejmujący obszar województwa pomorskiego

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano następujące listy okręgowe:

1) lista nr 1, którą zgłosił Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej,

2) lista nr 2, którą zgłosił Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe,

3) lista nr 3, którą zgłosił Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej,

4) lista nr 4, którą zgłosił Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy,

5) lista nr 5, którą zgłosił Komitet Wyborczy Libertas,

6) lista nr 6, którą zgłosił Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia Pracy,

7) lista nr 7, którą zgłosił Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości -CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004),

8) lista nr 8, którą zgłosił Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej,

9) lista nr 9, którą zgłosił Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP,

10) lista nr 10, którą zgłosił Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.

2. Na listach okręgowych zarejestrowano ogółem 99 kandydatów.

3. Warunek, o którym mowa w art. 125 ust, 2 Ordynacji, spełniły listy okręgowe następujących komitetów wyborczych:

1) lista nr 2 — Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe,

2) lista nr 6 — Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia Pracy,

3)  lista nr 9 — Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP,

4)  lista nr 10 — Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.

4.  Okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła następujące wyniki głosowania w okręgu wyborczym:

1)  liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła                       1746 095,

2)  liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła                   490 226,

3)  liczba kart nieważnych wyniosła                                              279,

4)  liczba kart ważnych wyniosła                                             489 723, czyli frekwencja wyborcza wyniosła                                        28,05%,

5)  liczba głosów nieważnych wyniosła                                          7 341, co stanowi 1,50% ogólnej liczby głosów,

6)  liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe wyniosła       482 382, co stanowi 98,50% ogólnej liczby głosów.

5. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym oraz na poszczególnych kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

1) lista nr 1 — Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej                             4 931,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba

głosów

1. MARUSIK Michał 2 386
2. WYSOCKI Jan Mieczysław 388
3. SYNAK Maciej Piotr 355
4. TUSZYŃSKI Jan Łukasz 226
5. ŁUKASZEWICZ Dariusz Cezary 212
6. SOKOŁOWSKI Marcin 283
7. CYBULSKI Marek Piotr 259
8. PUDEŁKO Arkadiusz Marian 345
9. PNIEWSKI Adam Roman 140
10. WĄSOWICZ Paweł Marek 337

2) lista nr 2 — Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe                     13 170,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. PRZYBYLSKI Wojciech Wiesław 4 245
2. DOMBROWSKI Bogdan 1 969
3. JANK Stanisław 1 152
4. GNIAZDOWSKA Elżbieta 1 317
5. CHLEBOWICZ Jerzy Jan 1 206
6. SMOLIŃSKI Zygmunt 796
7. PANAS Marek Andrzej 455
8. DUWE Kazimierz Józef 272
9. MIKOS Czesław 390
10. BUJANO WICZ Krzysztof Robert 1 368

3) lista nr 3 — Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej                 5 654,

w tym na poszczególnych kandydatów;


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba

głosów

1. WOSZCZEROWICZ Lech 2 191
2. KIERNOZEK Czesław Zbigniew 278
3. RÓŻAŃSKI Jan 506
4. ZBLEWSKI Marek 590
5. SABINIARZ Adam 312
6. NIESIOŁOWSKI Mariusz 495
7. BORZYSZKOWSKI Zbigniew Wacław 442
8. KUDŁA Teodor Michał 127
9. SUDOŁ Maria 400
10. MEJZEL Alina Iwona 313

4) lista nr 4 — Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy                               2 596,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. ŚWIĘTCZAK Leszek 706
2. MOSAKOWSKI Marek Waldemar 226
3. DROSD Piotr 183
4. HANDSCHKE Agnieszka Magdalena 241
5. KANIA Agata Ewelina 383
6. DUDZIAK Andrzej 185
7. KUFEL Edward Zenon 285
8. KONICKA Anna 296
9. BIGORA Jerzy Jarosław 91

5) lista nr 5 — Komitet Wyborczy Libertas                                       3 676,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba

głosów

1. SOMMER Tomasz Krzysztof 1 408
2. PAJĄK Roman 502
3. REKŚĆ Waldemar Krystian 227
4. SŁOWIŃSKA Elżbieta Anna 370
5. SZŁYKOWICZ Agnieszka 238
6. KARCZEWSKI Adam Paweł 258
7. TUJAKA Stanisław 104
8. PIECHOWSKI Jan Zygmunt 119
9. ŁUKASIEWICZ Danuta Maria 167
10. CIECHANOWSKI Mirosław Andrzej 283

6) lista nr 6 — Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia Pracy 50 427,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. PASTUSIAK Longin Hieronim 42 915
2. GONTAREK Piotr Paweł 1 085
3. RÓŻAŃSKI Andrzej Wawrzyniec 870
4. ŚNIEG Andrzej Stanisław 773
5. KUSTRZEBA Wanda Alicja 860
6. SZEWCZYK Paweł Grzegorz 1 001
7. ZAKRZEWSKI Jerzy 447
8. PISKORSKI Zdzisław 839
9. SZYSZKOWSKA Anna Mariola 923
10. BOJAR-FIJAŁKOWSKI Tomasz 714

7) lista nr 7 — Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości — 4 465, CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004)

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. SZWED Dariusz Jacek 1 758
2. KASPRZYK Paweł Stanisław 852
3. DWOJACKI Piotr Sławomir 203
4. MASNY Magdalena Ryszarda 514
5. ŚCIBISZ Paweł Adam 139
6. BALON Ewa 278
7. KAPUŚCIŃSKI Adam Grzegorz 153
8. SOBCZAK Stanisław 145
9. ŁOŚ Krzysztof Paweł 273
10. ZARZYCKI Michał Zygmunt 150

8) lista nr 8 — Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej                        6 249,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba

głosów

1. LEWANDOWSKA-SOBIECH Donata Jolanta 3 250
2. ŻURAWKA Małgorzata Lidia 491
3. NAPIĄTEK-AMIELANCZYK Sylwia Lucyna 195
4. CZUPA Stefan Józef 381
5. MIĘSIKOWSKA-SZREDER Maria Anna 147
6. WIKA Roman Franciszek 222
7. LOB A Barbara Maria 174
8. NAGAŃSKA Magdalena Maria 135
9. STRZEMBOSZ Katarzyna Maria 321
10. KOZŁOWSKI Waldemar 933

9) lista nr 9 — Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 285 268,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba

głosów

1. LEWANDOWSKI Janusz Antoni 107 529
2. KOZŁOWSKI Jan Andrzej 68 066
3. BIERNACKI Marek Zbigniew 17517
4. KŁOSIN Krystyna Maria 4 758
5. CYCHNERSKI Piotr Józef 1 624
6. LEIK Adam Zygmunt 3 088
7. SKRZYNIARZ Piotr Grzegorz 1 412
8. LESZCZYŃSKA Jolanta Iwona 6 093
9. DUCHER Karol Grzegorz 1 213
10. WAŁĘSA Jarosław Leszek 73 968

10) lista nr 10 — Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość                         105 946,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. FOLTYN-KUBICKA Hanna 24 061
2. GÓRSKI Mirosław Andrzej 4 854
3. SZCZYPIŃSKA Jolanta Irena 18 282
4. GWIAZDA Anna Teresa 4 499
5. CYMAŃSKI Tadeusz 41 521
6. MAGIEŁDA Marek Hieronim 798
7. SOSNOWSKI Witold 2 033
8. KARCZEWSKI Piotr Mariusz 3 006
9. FALANDYSZ Jerzy 2 165
10. WYSOCKI Zbigniew 4 727

6. Na zarejestrowane w okręgu wyborczym nr 1 listy okręgowe, wymienione w ust. 3, oddano następujące liczby głosów:

1) lista nr 2 — Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe                       13 170,

2) lista nr 6 — Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia 50 427, Pracy

3)  lista nr 9 — Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP                       285 268,

4)  lista nr 10 — Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość                         105 946.

7.  Spośród list okręgowych spełniających warunek, o którym mowa w art. 125 ust. 2 Ordynacji, mandaty przypadły następującym listom:

1)  lista nr 9 — Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — uzyskała 2 mandaty; mandaty z tej listy uzyskali kandydaci:

-LEWANDOWSKI Janusz Antoni, na którego oddano 107 529 głosów,

- WAŁĘSA Jarosław Leszek, na którego oddano 73 968 głosów.

2)  lista nr 10 — Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość — uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy uzyskał kandydat:

- CYMAŃSKI Tadeusz, na którego oddano 41 521 głosów.

8. Następującym okręgowym listom kandydatów, które spełniły warunek, o którym mowa w art. 125 ust. 2 Ordynacji, mandaty nie przypadły:

1) lista nr 2 — Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe,

2) lista nr 6 — Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia Pracy.

Rozdział 2. Okręg wyborczy nr 2, obejmujący obszar województwa kujawsko-pomorskiego

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano następujące listy okręgowe: 1) lista nr 1, którą zgłosił Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej,

2) lista nr 2, którą zgłosił Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe,

3) lista nr 3, którą zgłosił Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej,

4) lista nr 4, którą zgłosił Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy,

5) lista nr 5, którą zgłosił Komitet Wyborczy Libertas,

6) lista nr 6, którą zgłosił Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia Pracy,

7) lista nr 7, którą zgłosił Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości -CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004),

8) lista nr 8, którą zgłosił Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej,

9) lista nr 9, którą zgłosił Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP,

10) lista nr 10, którą zgłosił Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.

2. Na listach okręgowych zarejestrowano ogółem 95 kandydatów.

3.  Warunek, o którym mowa w art. 125 ust. 2 Ordynacji, spełniły listy okręgowe następujących komitetów wyborczych:

1)  lista nr 2 — Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe,

2)  lista nr 6 — Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia Pracy,

3) lista nr 9 — Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP,

4) lista nr 10 — Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.

4.  Okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła następujące wyniki głosowania w okręgu wyborczym:

1)  liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła                       1 649 903,

2)  liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła                   385 847,

3)  liczba kart nieważnych wyniosła                                             278,

4)  liczba kart ważnych wyniosła                                            385 476, czyli frekwencja wyborcza wyniosła                                        23,36%,

5)  liczba głosów nieważnych wyniosła                                          8 166, co stanowi 2,12% ogólnej liczby głosów,

6)  liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe wyniosła       377 310, co stanowi 97,88% ogólnej liczby głosów.

5. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym oraz na poszczególnych kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

1) lista nr 1 — Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej                             3 265,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba

głosów

1. PUCHOWSKI Roman Kazimierz 1 465
2. MACIEJEWSKA Irena Helena 383
3. MATOWSKI Leszek Franciszek 157
4. RACKI Maciej Rafał 231
5. WYDRZYŃSKI Maciej 191
6. PIEKUT Adam 223
7. WOŹNIAK Teresa Maria 217
8. ZIELIŃSKI Krzysztof 170
9. SKUTECKI Paweł Juliusz 228

2) lista nr 2 — Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 38 092,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba

głosów

1. KŁOPOTEK Eugeniusz 24 408
2. PETRYKOWSKI Piotr Paweł 1 905
3. BOBER Ryszard Jakub 2 705
4. ZŁOTNIKIEWICZ Franciszek 1038
5. KOZŁOWSKA Zofia Władysława 1 740
6. BARANOWSKI Krzysztof 2 399
7. ZAKRZEWSKA Edyta Lidia 1 273
8. SIERADZKI Andrzej Mikołaj 813
9. CIEŚLA Andrzej 933
10. OCZKOWSKA Silvana Jadwiga 878

3) lista nr 3 — Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 6 958,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. FILIPEK-KAŹMIERCZAK Sebastian Franciszek 2 158
2. RUSOŃ Błażej Jan 381
3. CZARNECKI Piotr 1 558
4. KUROPATWIŃSKA Małgorzata 614
5. KWIATKOWSKI Czesław Stanisław 452
6. WOLSKI Piotr Aleksander 734
7. WASIELEWICZ Teresa 338
8. PIEJKO Wawrzyniec 267
9. NOWACKI Bartosz Leszek 456

4) lista nr 4 — Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy                            2 513,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba

głosów

1. PIEŚCIŃSKI Krzysztof 638
2. ADAMCZYK Zbigniew 385
3. LASKOWSKA Irena Wanda 364
4. KRÓL Ireneusz 291
5. SZAFRAŃSKA Ilona 270
6. LEMAŃCZYK Franciszek 108
7. DRZYMALSKA Anna Maria 154
8. BUKOWSKI Kazimierz 108
9. SZCZEPAŃSKI Waldemar Kazimierz 195

5) lista nr 5 — Komitet Wyborczy Libertas                                    3 277,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba

głosów

1. KOZŁOWSKI Ryszard Henryk 1408
2. DORSZEWSKI Andrzej Jan 278
3. PODKAŃSKI Krzysztof Jan 270
4. KISIEL Ewa 370
5. GÓRSKI Karol 221
6. WROŃSKI Mirosław Marek 101
7. GŁADYSZEWSKI Marian 123
8. LISKULA Andrzej 63
9. CHUDZIŃSKI Tomasz Piotr 274
10. JUSZCZAK Artur Piotr 169

6) lista nr 6 — Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia 79 400, Pracy

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. ZEMKE Janusz Władysław 69 776
2. KRUSZYŃSKI Tomasz 1401
3. MACKIEWICZ Anna Zofia 1 487
4. PAWLAK Stanisław 2 127
5. MAZUR Jan Benedykt 432
6. KUŹNIEWICZ Jacek 967
7. BRZOSKOWSKA Danuta Wioletta 1 271
8. NAJBERG Jarosław Przemysław 919
9. PAWŁOWSKI Roman Tadeusz 542
10. ZAWADZKI Jerzy 478

7) lista nr 7 — Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości -CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004)    4 477,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba

głosów

1. KIERZKOWSKI Henryk 1255
2. GOLLOB Władysław Czesław 529
3. KOPACZEWSKI Jerzy Franciszek 658
4. OLECH Jacek Andrzej 512
5. KWIATKOWSKI Stanisław 154
6. RODZIEWICZ Bogdan Henryk 490
7. BOROWSKA Joanna Małgorzata 517
8. PAŁUCKI Łukasz Marek 362

8) Usta nr 8 — Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej                          3 589,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. PAPIS Wojciech 1 802
2. TOMASZEWSKI Tadeusz Jerzy 432
3. NOWACZEK Jan Florian 153
4. GOŁATA Joanna 472
5. GRZYWACZEWSKI Marcin 157
6. DOMAGALSKI Dominik Grzegorz 89
7. JAWORSKA Apolonia 151
8. PRUSZCZYK Grzegorz 93
9. WIELEBA Dariusz Marceli 51
10. ROBACZEWSKI Arkadiusz Ronard 189

9) lista nr 9 — Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP                       162 556,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. ZWIEFKA Tadeusz Antoni 82 794
2. KOLASIŃSKI Marek Krzysztof 41 602
3. DOMBROWICZ Konstanty Adam 10011
4. KOPYŚĆ Sławomir Andrzej 3 414
5. SZELIGA Sławomir Kazimierz 3 544
6. NOWAKOWSKA Aleksandra Bogumiła 5 118
7. KINDERMAN Andrzej 1 263
8. DUSZYŃSKI Leszek Marek 1 539
9. KANIA Barbara Danuta 2 425
10. DZIĘCIOŁ Janusz Andrzej 10 846

10) lista nr 10 — Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość                         73 183,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. CZARNECKI Richard Henry 27 106
2. PRZYBYLSKI Przemysław Tomasz 25 881
3. LATOŚ Tomasz Edward 9 684
4. CHMIELEWSKI Jarosław 2 732
5. STACHOWIAK Ireneusz 1 558
6. KACZMAREK-SŁAWIŃSKA Katarzyna Anna 1 867
7. ZAJĄKAŁA Jerzy 2 157
8. JEDYNAK Andrzej 656
9. TYBURSKI Jacek Aleksander 698
10. ĆWIEK Ryszard 844

6. Na zarejestrowane w okręgu wyborczym nr 2 listy okręgowe, wymienione w ust. 3, oddano następujące liczby głosów:

1)  lista nr 2 — Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe                       38 092,

2) lista nr 6 — Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia    79 400, Pracy

3)  lista nr 9 — Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP                       162 556,

4)  lista nr 10 — Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość                         73 183.

7.  Spośród list okręgowych spełniających warunek, o którym mowa w art. 125 ust. 2 Ordynacji, mandaty przypadły następującym listom:

1) lista nr 6 — Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia Pracy -uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy uzyskał kandydat:

- ZEMKE Janusz Władysław, na którego oddano 69 776 głosów.

2) lista nr 9 — Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy uzyskał kandydat:

- ZWIEFKA Tadeusz Antoni, na którego oddano 82 794 głosy.

3)  lista nr 10 — Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość — uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy uzyskał kandydat:

- CZARNECKI Richard Henry, na którego oddano 27 106 głosów.

8. Następującej okręgowej liście kandydatów, która spełniła warunek, o którym mowa w art. 125 ust. 2

Ordynacji, mandaty nie przypadły:

1) lista nr 2 — Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe.

Rozdział 3. Okręg wyborczy nr 3, obejmujący obszar województwa podlaskiego i województwa warmińsko-mazurskiego

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano następujące listy okręgowe:

1)  lista nr 1, którą zgłosił Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej,

2)  lista nr 2, którą zgłosił Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe,

3) lista nr 3, którą zgłosił Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej,

4) lista nr 4, którą zgłosił Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy,

5) lista nr 5, którą zgłosił Komitet Wyborczy Libertas,

6) lista nr 6, którą zgłosił Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia Pracy,

7) lista nr 7, którą zgłosił Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości -CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004),

8)  lista nr 8, którą zgłosił Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej,

9) lista nr 9, którą zgłosił Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP,

10) lista nr 10, którą zgłosił Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,

11) lista nr 11, którą zgłosił Komitet Wyborczy Polska Partia Socjalistyczna.

2. Na listach okręgowych zarejestrowano ogółem 110 kandydatów.

3. Warunek, o którym mowa w art. 125 ust. 2 Ordynacji, spełniły listy okręgowe następujących komitetów wyborczych:

1)  lista nr 2 — Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe,

2)  lista nr 6 — Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia Pracy,

3) lista nr 9 — Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP,

4) lista nr 10 — Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.

4. Okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła następujące wyniki głosowania w okręgu wyborczym:

1)  liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła                       2 104 242,

2)  liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła                  425 310,

3)  liczba kart nieważnych wyniosła                                             214,

4)  liczba kart ważnych wyniosła                                            425 004, czyli frekwencja wyborcza wyniosła                                        20,20%,

5)  liczba głosów nieważnych wyniosła                                          7 521, co stanowi 1,77% ogólnej liczby głosów,

6)  liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe wyniosła       417 483, co stanowi 98,23% ogólnej liczby głosów.

5. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym oraz na poszczególnych kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

1) lista nr 1 — Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej                           5 050,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. POTERAJ Jarosław 2 145
2. LISIECKI Piotr Cezary 688
3. NONIEWICZ Piotr 253
4. WOJCIECHOWSKI Michał Jerzy 431
5. CHILIŃSKI Tomasz 317
6. NOCNY Piotr Benedykt 241
7. KUŹMIEROWSKA Paulina 414
8. STĘŻAŁA Tomasz Maria 228
9. CHWESEWICZ Grzegorz 85
10. FIMOWICZ Grzegorz 248

2) lista nr 2 — Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe                     38 012,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. ŻELICHOWSKI Stanisław 14 682
2. KAMIŃSKI Jan 4 753
3. FABISIAK Irena Elżbieta 1 985
4. BORAWSKI Edmund 3 715
5. KRAJEWSKI Józef 1 925
6. DOBROŃSKI Adam Czesław 2 470
7. BAGIŃSKI Mieczysław 2 000
8. MICHNIEWICZ Marek Leszek 1243
9. BOBEK Jan 1 316
10. BASZKO Mieczysław Kazimierz 3 923

3) lista nr 3 — Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 8 534,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. ROCHNOWSKA Renata Maria 2 663
2. CHMIELEWSKI Andrzej Eugeniusz 1 622
3. GAN Tomasz Edward 414
4. OPAŁKA Paweł Szczepan 362
5. PERKOWSKI Jan 664
6. WRÓBLEWSKI Kazimierz 741
7. FIERTEK Józef 472
8. KUCYK Danuta 703
9. MIKUCKI Leszek 357
10. RÓŻAŃSKI Sławomir Andrzej 536

4) lista nr 4 — Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy                            3 230,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba

głosów

1. MAZUR Mateusz Andrzej 883
2. CHOCIEJ Anna 431
3. GRUCELA Bartosz 127
4. ĆWIKIEŁ Zofia 448
5. KAŁUŻA Kamil Patryk 198
6. KAMIŃSKI Dariusz 357
7. SZYMAŃSKI Jerzy Zbigniew 259
8. ZALEWSKI Wiesław 229
9. SOLIS Grzegorz 183
10. MACONKO Czesław Kazimierz 115

5) lista nr 5 — Komitet Wyborczy Libertas                                    4 355,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. BENDER Ryszard Janusz 1 897
2. PSZENNY Sławomir 437
3. JABŁOŃSKA Elżbieta 736
4. PRZYMĘCKI Jakub Piotr 156
5. FEDOROWICZ Tomasz 342
6. CHYBOWSKI Marek Tadeusz 123
7. DANIŁOWSKI Michał Jerzy 181
8. TARNACKA Irena 180
9. NOWACKI Bogdan Mieczysław 197
10. SRZEDNICKI Dariusz Marek 106

6) lista nr 6 — Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia Pracy 59 194,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba

głosów

1. IWIŃSKI Tadeusz 44 669
2. CZERNIAWSKI Mieczysław Leon 3 673
3. MAŃKUT Władysław 2 240
4. SYCZEWSKI Jan 3 499
5. PIETRZAK Wiesław Michał 933
6. KIMERA Józef Dariusz 652
7. MALINOWSKI Dariusz 811
8. KOCHAN Janusz Ryszard 544
9. JAKUBOWSKA Anna 1 350
10. WOJDA Bartosz 823

7) lista nr 7 — Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości — 8 596, CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004)

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. SZAMATOWICZ Marian Czesław 6 153
2. LENKIEWICZ Piotr 423
3. RUMIŃSKI Krzysztof 554
4. HASS Zbigniew Marek 317
5. TOBOLSKA Katarzyna 314
6. PANASIUK Radosław Romuald 121
7. CZARNECKA Aleksandra Patrycja 234
8. FOTYGO Paweł Marek 51
9. MAKOWSKI Błażej 86
10. POLANOWSKA Anna 343

8) lista nr 8 — Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej 7 317,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba

głosów

1. ROKOSZ-KUCZYŃSKI Gniewomir Gwidon 2 200
2. RUTKOWSKI Lech 1 201
3. URBANOWICZ Konrad 308
4. RUDZIŃSKA Anna 902
5. WYSZYŃSKI Józef 649
6. MATULEWICZ-GILEWICZ Justyna 926
7. MAŚLAK Józef Adam 306
8. ŻEBROWSKI Stanisław 433
9. MEREDYK Marian Bogusław 183
10. GALIBARCZYK Marcin Grzegorz 209

9) lista nr 9 — Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP                      159 943,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. LISEK Krzysztof 66 685
2. ARŁUKOWICZ Tadeusz 37 360
3. BUBLEWICZ Beata Maria 28 747
4. MIRONOWICZ Antoni 8 133
5. SZELĄŻEK Włodzimierz 3 662
6. GROMADZKI Sławomir 2 160
7. SERTEL Paweł Piotr 1 284
8. NASZKIEWICZ Anna 4114
9. BOJARSKA Wiesława Alicja 4 680
10. PERKOWSKI Mateusz 3 118

10) lista nr 10 — Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość                       121 921,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba

głosów

1. KURSKI Jacek Olgierd 62 929
2. JURGIEL Krzysztof 40 540
3. ARENT Iwona Ewa 4 161
4. PERLIŃSKI Jacek Artur 895
5. SZCZYPIŃ Jadwiga Mariola 1441
6. GOSIEWSKI Jerzy Antoni 3 656
7. GRZYMAŁA Wiesław Tadeusz 1 315
8. SKAWIŃSKI Ryszard 1 195
9. KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej 388
10. BOGUCKI Jacek 5 401

11) lista nr 11 — Komitet Wyborczy Polska Partia Socjalistyczna                      1331,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. JANISZEWSKI Piotr 455
2. RADZIEWICZ Barbara Maria 187
3. OCZKOWSKI Tomasz Józef 105
4. OBUCHOWSKA Urszula 95
5. KLIMASZEWSKI Eugeniusz 72
6. KOWALSKA Joanna 97
7. CHODOREK Damian Piotr 62
8. WĘCŁAWSKA Aleksandra Magdalena 51
9. FAŁKOWSKI Piotr 70
10. GARBART Sylwia 137

6. Na zarejestrowane w okręgu wyborczym nr 3 listy okręgowe, wymienione w ust. 3, oddano następujące liczby głosów:

1) lista nr 2 — Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe                     38 012,

2) lista nr 6 — Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia 59 194, Pracy

3) lista nr 9 — Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP                      159 943,

4) lista nr 10 — Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość                       121 921.

7. Spośród list okręgowych spełniających warunek, o którym mowa w art. 125 ust. 2 Ordynacji, mandaty przypadły następującym listom:

1) lista nr 9 — Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy uzyskał kandydat:

-LISEK Krzysztof, na którego oddano 66 685 głosów.

2) lista nr 10 — Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość — uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy uzyskał kandydat:

- KURSK1 Jacek Olgierd, na którego oddano 62 929 głosów.

8. Następującym okręgowym listom kandydatów, które spełniły warunek, o którym mowa w art. 125 ust. 2 Ordynacji, mandaty nie przypadły:

1) lista nr 2 — Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe,

2) lista nr 6 — Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia Pracy.

Rozdział 4. Okręg wyborczy nr 4, obejmujący obszar części województwa mazowieckiego: m. st. Warszawy oraz powiatów: grodziskiego, legionowskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano następujące listy okręgowe:

1) lista nr 1, którą zgłosił Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej,

2) lista nr 2, którą zgłosił Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe,

3) lista nr 3, którą zgłosił Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej,

4) lista nr 4, którą zgłosił Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy,

5)  lista nr 5, którą zgłosił Komitet Wyborczy Libertas,

6) lista nr 6, którą zgłosił Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia Pracy,

7)  lista nr 7, którą zgłosił Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości -CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004),

8)  lista nr 8, którą zgłosił Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej,

9) lista nr 9, którą zgłosił Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP,

10) lista nr 10, którą zgłosił Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.

2, Na listach okręgowych zarejestrowano ogółem 98 kandydatów.

3. Warunek, o którym mowa w art. 125 ust. 2 Ordynacji, spełniły listy okręgowe następujących komitetów wyborczych:

1) lista nr 2 — Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe,

2)  lista nr 6 — Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia Pracy,

3)  lista nr 9 — Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP,

4)  lista nr 10 — Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.

4,  Okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła następujące wyniki głosowania w okręgu wyborczym:

1)  liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła                       2 143 847,

2)  liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła                   835 865,

3)  liczba kart nieważnych wyniosła                                              686,

4)  liczba kart ważnych wyniosła                                             834 481, czyli frekwencja wyborcza wyniosła                                        38,92%,

5)  liczba głosów nieważnych wyniosła                                          1 455, co stanowi 0,89% ogólnej liczby głosów,

6)  liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe wyniosła       827 026, co stanowi 99,11% ogólnej liczby głosów.

5. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym oraz na poszczególnych kandydatów z tych Ust oddano następującą liczbę głosów ważnych:

1) lista nr 1 — Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej                             9 679,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba

głosów

1. WITCZAK Bolesław 4 595
2. DOMARADZKA Sylwia Dominika 1 059
3. WILKOWSKI Wojciech Sławomir 195
4. JĘDRZEJEWSKI Andrzej Tomasz 263
5. KOŁAKOWSKI Michał Maksymilian 389
6. BOJANOWSKI Maciej Rafał 281
7. OLSZEWSKI Marek 416
8. POPOŃCZYK Aleksander Stefan 289
9. LIPKA Jerzy Henryk 393
10. PILIPIUK Andrzej Tomasz I 799

2) lista nr 2 — Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe                     22 899,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. PIECHOCIŃSKI Janusz 12 506
2. MARGUERITTE Bernard Jean Edmond Alexandre 2 276
3. RAKIEL-CZARNECKA Walentyna 320
4. KALINOWSKI Jacek Modest 2 960
5. ROSZKIEWICZ Waldemar Cezary 491
6. GRABOWSKA Maria Jolanta 1 103
7. ŻELAZOWSKA Bożena Jadwiga 940
8. MAŁOLEPSZY Karol Andrzej 577
9. CHRZANOWSKI Lucjan Krzysztof 352
10. RYŚ-FERENS Erwina Lilia I 374

3) lista nr 3 — Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2 826,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. SOCHOCKI Jan 1 156
2. WASILEWSKI Zbigniew 349
3. RUDOWSKI Mirosław Andrzej 241
4. ZBROŻCZYK Anna Katarzyna 254
5. MATURA Stanisław Emil 139
6. ZAREMBA Wiesław Wacław 227
7. PROKOPCZYK Krzysztof Paweł 97
8. PIASECKI Jerzy Stanisław 190

4) lista nr 4 — Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy                               3 099,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. FORNALCZYK Elżbieta 971
2. KANIA Bogdan 292
3. SKIBNIEWSKA Martyna Mieczysława 183
4. JANISZEWSKA Magdalena Anna 296
5. MARCINIAK Waldemar Wiesław 222
6. SKOWROŃSKI Mieczysław Witold 204
7. SADOWSKA Magdalena Ewa 338
8. WÓJCIK Daria Małgorzata 200
9. ZACHERT Katarzyna Magdalena 116
10. BELKA Barbara 277

5) lista nr 5 — Komitet Wyborczy Libertas                                       6 069,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba

głosów

1. ZAWISZA Artur Wojciech 4 174
2. MASNY Marcin Paweł 264
3. WILCZYŃSKA Elżbieta Dorota 503
4. GUTKOWSKI Cyprian Andrzej 169
5. TUMANOWICZ Witold 190
6. DĘBSKI Grzegorz Tadeusz 175
7. MICHERA Franciszek Jan 69
8. CYRAN Edward 139
9. MALINOWSKI Jan Eugeniusz 128
10. DOMAŃSKI Stanisław Ryszard 258

6) lista nr 6 — Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia 84 740, Pracy

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. OLEJNICZAK Wojciech Michał 72 854
2. WIERZBICKI Sebastian 1 131
3. SKRZYPEK Anna 1 710
4. RZOŃCA Marcin Andrzej 460
5. DOROSZKIEWICZ Konrad Tomasz 235
6. SUPIŃSKA — MODZELEWSKA Jolanta 599
7. BARSZCZ Jacek Tomasz 371
8. GILEJKO Leszek Kazimierz 350
9. RYDLIŃSKI Bartosz Mateusz 596
10. GADZINOWSKI Piotr 6 434

7) lista nr 7 — Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości — 30 804, CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004)

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. ROSATI Dariusz Kajetan 23 806
2. WIELOWIEYSKI Andrzej Jan 1835
3. GRZYBEK Agnieszka Magdalena 1777
4. KRZEKOTOWSKA Krystyna Anna 632
5. OŻDŻEŃSKI Wojciech 294
6. GUZIAŁ Piotr Andrzej 176
7. DRACHAL Robert Stanisław 133
8. LEGIERSKI Krystian 1 601
9. OPRZĄDEK Mariusz 166
10. KOZŁOWSKI Sebastian 384

8) lista nr 8 — Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej 35 769,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba

głosów

1. JUREK Marek 33 925
2. MŁOCKA Elżbieta Maria 218
3. OLSZEWSKI Dariusz 399
4. ROMANIUK Bogdan Piotr 91
5. JAWORSKI Adrian Andrzej 255
6. STARBAŁA Agnieszka Marta 200
7. BYKOWSKI Cezary Tomasz 66
8. MAZUREK Andrzej Stanisław 116
9. DOMŻALSKI Jerzy Wojciech 108
10. STRZEMBOSZ Piotr Henryk 391

9) lista nr 9 — Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP                       434 421,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba

głosów

1. HUBNER Danuta Maria 311 018
2. ZALEWSKI Paweł Ksawery 51 529
3. KOSTRZEWA-ZORBAS Grzegorz Jacek 8 804
4. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 25 178
5. LESAGE Dominiąue 2911
6. GÓRECKA Aleksandra 7 653
7. GRABIEC Jan Stanisław 8 785
8. TURKOWSKI Wojciech Jerzy 2 708
9. SHEYBAL — ROSTEK Aleksandra Paulina 2 808
10. ROSS Tadeusz Edward 13 027

10) lista nr 10 — Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 196 720,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba

głosów

1. KAMIŃSKI Michał Tomasz 88 791
2. TOMASZEWSKA Ewa 11 564
3. MULARCZYK Arkadiusz 53 229
4. JAKUBIAK Elżbieta Renata 15 076
5. PONCYLJUSZ Paweł Janusz 20 667
6. WĘSIERSKI Ryszard 923
7. ŚWIDERSKI Łukasz Jan 1 020
8. PŁACISZEWSKI Piotr Marek 637
9. PUŁAWSKI Cezary 820
10. SIKORA Anna Ewa 3 993

6. Na zarejestrowane w okręgu wyborczym nr 4 listy okręgowe, wymienione w ust.  3, oddano następujące liczby głosów:

1) lista nr 2 — Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe                       22 899,

2)  lista nr 6 — Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia    84 740, Pracy

3) lista nr 9 — Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP                       434 421,

4) lista nr 10 — Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość                         196 720.

7.  Spośród list okręgowych spełniających warunek, o którym mowa w art. 125 ust. 2 Ordynacji, mandaty przypadły następującym listom:

1) lista nr 6 — Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia Pracy -uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy uzyskał kandydat:

- OLEJNICZAK Wojciech Michał, na którego oddano 72 854 głosy.

2)  lista nr 9 — Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — uzyskała 3 mandaty; mandaty z tej listy uzyskali kandydaci:

- HUBNER Danuta Maria, na którą oddano 311018 głosów,

- ZALEWSKI Paweł Ksawery, na którego oddano 51 529 głosów,

- TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz, na którego oddano 25 178 głosów.

3)  lista nr 10 — Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość — uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy uzyskał kandydat:

- KAMIŃSKI Michał Tomasz, na którego oddano 88 791 głosów.

8. Następującej okręgowej liście kandydatów, która spełniła warunek, o którym mowa w art. 125 ust. 2 Ordynacji, mandaty nie przypadły:

1) lista nr 2 — Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe.

Rozdział 5. Okręg wyborczy nr 5, obejmujący obszar części województwa mazowieckiego: powiatów — ciechanowskiego, gostynińskiego, mławskiego, płockiego, płońskiego, przasnyskiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, żuromińskiego, żyrardowskiego, białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego, garwolińskiego, łosickiego, makowskiego, mińskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, pułtuskiego, siedleckiego, sokołowskiego, węgrowskiego, wyszkowskiego oraz miast na prawach powiatu - Płock, Radom, Ostrołęka i Siedlce

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano następujące listy okręgowe:

1) lista nr 1, którą zgłosił Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej,

2) lista nr 2, którą zgłosił Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe,

3) lista nr 3, którą zgłosił Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej,

4) lista nr 4, którą zgłosił Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy,

5)  lista nr 5, którą zgłosił Komitet Wyborczy Libertas,

6)  lista nr 6, którą zgłosił Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia Pracy,

7)  lista nr 7, którą zgłosił Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości -CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004),

8)  lista nr 8, którą zgłosił Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej,

9)  lista nr 9, którą zgłosił Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP,

10) lista nr 10, którą zgłosił Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.

2. Na listach okręgowych zarejestrowano ogółem 96 kandydatów.

3. Warunek, o którym mowa w art. 125 ust. 2 Ordynacji, spełniły listy okręgowe następujących komitetów wyborczych:

1) lista nr 2 — Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe,

2) lista nr 6 — Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia Pracy,

3) lista nr 9 — Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP,

4) lista nr 10 — Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.

4,  Okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła następujące wyniki głosowania w okręgu wyborczym:

1)  liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła                       2 007 639,

2)  liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła                   396 559,

3)  liczba kart nieważnych wyniosła                                             209,

4)  liczba kart ważnych wyniosła                                             396 253, czyli frekwencja wyborcza wyniosła                                        19,74%,

5)  liczba głosów nieważnych wyniosła                                          8 107, co stanowi 2,05% ogólnej liczby głosów,

6)  liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe wyniosła       388 146, co stanowi 97,95% ogólnej liczby głosów.

5. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym oraz na poszczególnych kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

1) lista nr 1 — Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej                             3 832,

w rym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. RAJCA Waldemar Jan 1 807
2. DALECKI Tomasz Zbigniew 188
3. NIERUBCA Ryszard 313
4. GOŁOŚ Magdalena 373
5. WOJCIECHOWSKI Tomasz 250
6. WIECZOREK Dariusz 206
7. KOWALIK Jarosław Piotr 174
8. KOSSAKOWSKI Wojciech 195
9. JANKOWSKI Mieczysław Zbigniew 136
10. CIECHANOWSKI Michał Wiesław 190

2) lista nr 2 — Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe                       72 551,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. KALINOWSKI Jarosław 51 014
2. SZMULEWICZ Wiktor Władysław 1 972
3. PACHOLCZAK Bożenna Teresa 3 249
4. BORKOWSKI Krzysztof Wawrzyniec 5 427
5. KWIATKOWSKI Stanisław 1 299
6. AUGUSTYNIAK Mirosław Jan 2 425
7. PRZYBYTNIAK Leszek Janusz 1 660
8. SZYMANIK Elżbieta 1 981
9. ORLIŃSKI Mirosław Adam 1 988
10. DOROBEK Jarosław 1 536

3) lista nr 3 — Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej                7 995,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. SOCHA Bogdan 3 010
2. WILK Krzysztof 805
3. GUT Violetta Małgorzata 669
4. GARBACZ Bożena Zofia 551
5. STANISZEWSKA Dagmara Magdalena 398
6. SIKORSKI Artur Piotr 622
7. KWAŚNIEWSKI Dariusz Józef 717
8. KĘPCZYK Sławomir Grzegorz 306
9. WIŚNIEWSKI Zdzisław 917

4) lista nr 4 — Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 2 931,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. ŚN1ADECKA Katarzyna Ewa 1 003
2. WOŹNIAK Beata Anna 435
3. KĘSICKI Tomasz Wacław 183
4. SKIBNIEWSKA Katarzyna Monika 222
5. AUGUSTYNIAK Jarosław 328
6. NOWICKI Florian Paweł 162
7. BURDZIUK Natalia Joanna 116
8. CZYNSZAK Radosława Agnieszka 59
9. JEZIERSKI Konrad 161
10. STAWECKA Kinga Katarzyna 262

5) lista nr 5 — Komitet Wyborczy Libertas                                       8 437,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba

głosów

1. GRABOWSKI Dariusz Maciej 6 244
2. BAŁAŻAK Witold Mieczysław 627
3. FILIPEK Grzegorz 332
4. BUCKA Angela 377
5. PYRGIEL Arnold Marcin 146
6. PARADOWSKA Jadwiga 277
7. GERSIN Waldemar Piotr 83
8. CIEPLAK Maciej Marcin 154
9. ZABORSKI Kazimierz 197

6) lista nr 6 — Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia Pracy 30 225,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. WIKIŃSKI Marek Michał 17 365
2. IWANIAK Arkadiusz 2 492
3. DRABIO Maciej 1 709
4. KIWIT Marek 1 583
5. SOKOŁOWSKA Jolanta Monika 2 787
6. KULIK Łukasz 1 200
7. JARZYNKA Mariusz 1055
8. MASŁOWSKI Paweł Piotr 625
9. WAJSZCZAK Ryszard Franciszek 224
10. GÓRALCZYK Arkadiusz 1 185

7) lista nr 7 — Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004) -     8 567,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba

głosów

1. CZARNECKI Marek Aleksander 2 488
2. NAŁĘCZ Tomasz 4 691
3. MUSIAŁ Piotr Jan 158
4. WIJAS Ryszard Stanisław 102
5. WÓJCIK Janusz 273
6. JAGIEŁŁO Elżbieta 453
7. SIARKOWICZ Dariusz Artur 58
8. SUSZYŃSKA Krystyna 344

8) lista nr 8 — Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej                       10 443,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. PIŁKA Marian 4 880
2. WIŚNIEWSKA Lucyna Emilia 3 674
3. DOMAGALSKI Wiesław Stanisław 213
4. BYZDRA Henryk Sylwester 412
5. STRZEMBOSZ Agnieszka Ewa 395
6. WĘGŁOWSKI Bernard Adrian 103
7. KUDLICKI Władysław Leszek 281
8. MAMAJ Jan Tadeusz 114
9. KOZŁOWSKI Lech Zdzisław 221
10. BOTEV Radosław 150

9) lista nr 9 — Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP                      114 000,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. KOZŁOWSKI Jacek 36 672
2. HIBNER Jolanta Emilia 45 417
3. ZAWODNIK Jerzy 6 768
4. DOBIJAŃSKI Mariusz Jan 4 732
5. GAPIŃSKA Elżbieta Teresa 6 321
6. MRÓZ Adam 4 263
7. KAMASA Andrzej Juliusz 1 192
8. GAIK Przemysław Łukasz 1 515
9. KRZEMIŃSKI Adam 2 667
10. GLINKA Jacek 4 453

10) lista nr 10 — Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość                         129 165,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba

głosów

1. BIELAN Adam Jerzy 61 305
2. JASIŃSKI Wojciech Stefan 6 990
3. KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof 19230
4. SOŃTA Krzysztof Jan 4 671
5. TCHORZEWSKI Karol 5 795
6. PSZCZÓŁKOWSKI Benedykt 2 767
7. PŁOCHA Grzegorz 2 307
8. RATYŃSKI Marek 1 907
9. TUSIŃSKA Magdalena Franciszka 3 286
10. JANOWSKI Gabriel 20 907

6. Na zarejestrowane w okręgu wyborczym nr 5 listy okręgowe, wymienione w ust. 3, oddano następujące liczby głosów:

1) lista nr 2 — Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe                       72 551,

2) lista nr 6 — Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia 30 225, Pracy

3)  lista nr 9 — Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP                        114 000,

4) lista nr 10 — Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość                         129 165.

7.  Spośród list okręgowych spełniających warunek, o którym mowa w art. 125 ust. 2 Ordynacji, mandaty przypadły następującym listom:

1)  lista nr 2 — Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe — uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy uzyskał kandydat:

- KALINOWSKI Jarosław, na którego oddano 51014 głosów.

2) lista nr 9 — Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy uzyskała kandydatka:

- HIBNER Jolanta Emilia, na którą oddano 45 417 głosów.

3)  lista nr 10 — Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość — uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy uzyskał kandydat:

-BIELAN Adam Jerzy, na którego oddano 61 305 głosów.

8. Następującej okręgowej liście kandydatów, która spełniła warunek, o którym mowa w art. 125 ust. 2 Ordynacji, mandaty nie przypadły:

1) lista nr 6 — Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia Pracy.

Rozdział 6. Okręg wyborczy nr 6, obejmujący obszar województwa łódzkiego

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano następujące listy okręgowe:

1) lista nr 1, którą zgłosił Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej,

2) lista nr 2, którą zgłosił Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe,

3) lista nr 3, którą zgłosił Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej,

4) lista nr 4, którą zgłosił Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy,

5) lista nr 5, którą zgłosił Komitet Wyborczy Libertas,

6)  lista nr 6, którą zgłosił Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia Pracy,

7) lista nr 7, którą zgłosił Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości -CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004),

8) lista nr 8, którą zgłosił Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej,

9)  lista nr 9, którą zgłosił Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP,

10) lista nr 10, którą zgłosił Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.

2. Na listach okręgowych zarejestrowano ogółem 99 kandydatów.

3. Warunek, o którym mowa w art. 125 ust. 2 Ordynacji, spełniły listy okręgowe następujących komitetów wyborczych:

1)  lista nr 2 — Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe,

2)  lista nr 6 — Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia Pracy,

3) lista nr 9 — Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP,

4) lista nr 10 — Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.

4.  Okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła następujące wyniki głosowania w okręgu wyborczym:

1)  liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła                       2 071 649,

2)  liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła                   488 539,

3)  liczba kart nieważnych wyniosła                                             365,

4)  liczba kart ważnych wyniosła                                             487 971, czyli frekwencja wyborcza wyniosła                                        23,55%,

5)  liczba głosów nieważnych wyniosła                                          8 821, co stanowi 1,81% ogólnej liczby głosów,

6)  liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe wyniosła       479 150, co stanowi 98,19% ogólnej liczby głosów.

5. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym oraz na poszczególnych kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

1) lista nr 1 — Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej                             4 777,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. NOWAKOWSKI Radomir Andrzej 2 399
2. WALCZAK Sławomir Mieczysław 443
3. LUDWIKIEWICZ Marek Sambor 227
4. MOTYLEWSKI Marcin Andrzej 267
5. SZAŁOWSKI Jan 235
6. BEKASIAK Piotr Roman 165
7. NOWAK Marcin Baltazar 322
8. SZTEMBOROWSKl Grzegorz Zbigniew 146
9. KORZENIOWSKI Tomasz Konrad 335
10. SŁUBIK Hubert Tomasz 238

2) lista nr 2 — Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe                     32 390,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. FRONCZAK Adam 5 267
2. OZGA Krystyna 8 891
3. BAGIEŃSKI Artur 3 169
4. NAWROCKA Elżbieta 3 727
5. KLIMCZAK Dariusz 2 395
6. FRASZKA Tomasz Władysław 809
7. TOMASZEWSKI Witold 624
8. ŚLIWIŃSKI Michał Janusz 2 122
9. PAWLAK Włodzimierz 3319
10. STASIAK Zbigniew Marek 2 067

3) lista nr 3 — Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej                9 827,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba

głosów

1. SIKORA Krzysztof Ryszard 3 255
2. WOJTERA Marek 2 046
3. DZIUBAŁTOWSK1 Stanisław Józef 586
4. URBANIAK Andrzej 653
5. STAWSKI Rafał 414
6. MACIOŁEK Włodzimierz 258
7. FRANKOWSKI Paweł 351
8. SOCHACKI Grzegorz Piotr 213
9. ADAMUS Grzegorz 291
10. OLEJNICZAK Bogusław Andrzej 1 760

4) lista nr 4 — Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy                            3 453,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. HERUDZIŃSKI Bolesław Kazimierz 560
2. DOBIECH Emilia Katarzyna 328
3. GŁĘBSKI Janusz Zdzisław 321
4. SKALSKA Michalina 438
5. PACHOLAK Maciej Piotr 194
6. RYKOWSKA Anna Magdalena 261
7. MARCZAK Sylwester Krzysztof 311
8. GAWŁOWSKA Justyna Iwona 251
9. KRZYWAŹNIA Anna 316

5) lista nr 5 — Komitet Wyborczy Libertas                                    3 988,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba

głosów

1. BORYSIUK Bolesław Borys 1 313
2. PIETKIEWICZ Jakub Maciej 387
3. BARANOWSKA Anna 577
4. KLEŚTA Józef 189
5. KAŹMIERCZAK Ryszard 335
6. WITOS Andrzej 274
7. KOCIK Andrzej 139
8. CHANDRAŁA Mirosław Janusz 66
9. WALAS Zbigniew 292
10. KĘDZIERSKI Jacek 416

6) lista nr 6 — Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia 62 923, Pracy

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba

głosów

1. SZYMANEK-DERESZ Jolanta Dorota 53 381
2. MATUSZAK Grzegorz 2 598
3. NOWACKA Irena Maria 2 017
4. TEODORCZYK Mieczysław 1431
5. ROCHMIŃSKI Paweł 287
6. RUNOWSKI Bogdan Stanisław 325
7. GRANATOWSKI Sławomir 372
8. KOMIDZIERSKI Sławomir Jarosław 787
9. JURA Tomasz Aleksander 495
10. ADAMSKA-MAKOWSKA Anna Małgorzata 1230

7) lista nr 7 — Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości — 16 081, CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004)

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba

głosów

1. ŚRODA Magdalena 10 798
2. SMOLAREK Włodzimierz Wojciech 2 871
3. ZABOROWSKI Daniel 322
4. KIROWA-WIŚNIEWSKA Julia 183
5. HUBERT Jakub 237
6. DIEHL Piotr 180
7. MAŁECKI Tomasz Jakub 262
8. MANES Anna 375
9. NETZEL Magdalena 543
10. DESPERAK Izabela Barbara 310

8) lista nr 8 — Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej                        5 966,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba

głosów

1. WALCZAK Wojciech Krzysztof 2 721
2. KWAŚNIAK Paweł Wojciech 955
3. DRABIK Marek 338
4. WÓJCIKOWSKI Rafał Piotr 354
5. SIMA Karol 300
6. KOCIK Agnieszka Grażyna 314
7. ESTKOWSKI Rafał Krzysztof 165
8. TAŁAJ Agnieszka 282
9. STROJECKI Karol 223
10. GŁOWACKI Tomasz Bogdan 314

9) lista nr 9 — Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP                       204 798,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. SARYUSZ-WOLSKI Jacek Emil 125 111
2. KRYSIŃSKI Jan Eugeniusz 24 854
3. SKRZYDLEWSKA Joanna Katarzyna 32 356
4. BULZACKI Mirosław Andrzej 3 923
5. PENCINA Ludomir Michał 2 080
6. WŁODARCZYK Mateusz 3 091
7. HARAŚNY Grzegorz Henryk 2 204
8. PAWLAK Janusz Bogdan 2 538
9. ZAKRZEWSKI Robert 3 176
10. BUGAJSKI Marcin 5 465

10) lista nr 10 — Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 134 947,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba

głosów

1. KRUPA Urszula Irena 54 175
2. WOJCIECHOWSKI Janusz 56 292
3. MATUSZEWSKI Marek 5 974
4. MICHALIK Marek 7 130
5. DOBKOWSKI Wiesław Józef 1764
6. GRABOWSKI Piotr 2 873
7. GRABEK Anna 2 841
8. ŻURAWSKI Radosław Włodzimierz Maria 1 057
9. GĘDEK Łukasz Andrzej 1 008
10. KŁOPOTOWSKI Konrad 1 833

6. Na zarejestrowane w okręgu wyborczym nr 6 listy okręgowe, wymienione w ust.  3, oddano następujące liczby głosów:

1) lista nr 2 — Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe                       32 390,

2)  lista nr 6 — Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia    62 923, Pracy

3)  Usta nr 9 — Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP                       204 798,

4) lista nr 10 — Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość                         134 947.

7.  Spośród list okręgowych spełniających warunek, o którym mowa w art. 125 ust. 2 Ordynacji, mandaty przypadły następującym listom:

1)  lista nr 9 — Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — uzyskała 2 mandaty; mandaty z tej listy uzyskali kandydaci:

- SARYUSZ-WOLSKI Jacek Emil, na którego oddano 125 111 głosów,

- SKRZYDLEWSKA Joanna Katarzyna, na którą oddano 32 356 głosów.

2) lista nr 10 — Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość — uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy uzyskał kandydat:

- WOJCIECHOWSKI Janusz, na którego oddano 56 292 głosy.

8. Następującym okręgowym listom kandydatów, które spełniły warunek, o którym mowa w art. 125 ust. 2 Ordynacji, mandaty nie przypadły:

1) lista nr 2 — Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe,

2) lista nr 6 — Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia Pracy.

Rozdział 7. Okręg wyborczy nr 7, obejmujący obszar województwa wielkopolskiego

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano następujące listy okręgowe:

1)  lista nr 1, którą zgłosił Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej,

2)  lista nr 2, którą zgłosił Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe,

3)  lista nr 3, którą zgłosił Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej,

4) lista nr 4, którą zgłosił Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy,

5)  lista nr 5, którą zgłosił Komitet Wyborczy Libertas,

6)  lista nr 6, którą zgłosił Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia Pracy,

7)  lista nr 7, którą zgłosił Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości -CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004),

8) lista nr 8, którą zgłosił Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej,

9) lista nr 9, którą zgłosił Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP,

10) lista nr 10, którą zgłosił Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.

2. Na listach okręgowych zarejestrowano ogółem 100 kandydatów.

3. Warunek, o którym mowa w art. 125 ust. 2 Ordynacji, spełniły listy okręgowe następujących komitetów wyborczych:

1)  lista nr 2 — Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe,

2)  lista nr 6 — Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia Pracy,

3) lista nr 9 — Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP,

4) lista nr 10 — Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.

4.  Okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła następujące wyniki głosowania w okręgu wyborczym:

1)  liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła                       2 685 054,

2)  liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła                   648 699,

3)  liczba kart nieważnych wyniosła                                              570,

4)  liczba kart ważnych wyniosła                                             647 818, czyli frekwencja wyborcza wyniosła                                        24,13%,

5)  liczba głosów nieważnych wyniosła                                         15 648, co stanowi 2,42% ogólnej liczby głosów,

6)  liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe wyniosła       632 170, co stanowi 97,58% ogólnej liczby głosów.

5. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym oraz na poszczególnych kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

1) lista nr 1 — Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej                             7 621,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. JÓZWIAK Bartosz 3 363
2. DŁUGOSZ Rafał Tomasz 713
3. GAŁKOWSKI Krzysztof 379
4. SZYMKOWIAK-WIERZBA Izabela 450
5. BIAŁY Przemysław 501
6. TYLAK Alicja 472
7. PRANKE Juliusz 193
8. SZWARC Konrad Mateusz 226
9. ANIOŁ Maria 747
10. GROCKI Grzegorz 577

2) lista nr 2 — Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 52 716,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. GRZYB Andrzej Marian 28 546
2. TOMICKI Marek Stanisław 4 569
3. BŁOCHOWIAK Arkadiusz Stanisław 2 758
4. HERMASZCZUK Julian Marian 2 112
5. WALKOWSKI Piotr 3 379
6. MARSZAŁEK Franciszek 2 604
7. KUBIAK Andrzej 3 160
8. PASZYK Krzysztof Michał 1 596
9. CISZAK Mariusz 1 137
10. KIN Andrzej 2 855

3) lista nr 3 — Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej               12 725,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. AUMILLER Andrzej Kordian 4 921
2. JUSZKIEW1CZ Józef Witold 994
3. ORKOWSKI Józef Wojciech 938
4. OLEJNIK Małgorzata 2 438
5. WACHOWIAK Krzysztof Wojciech 898
6. WAWRZYNIAK Radosław Józef 612
7. ANDRZEJEWSKI Piotr 728
8. WAWRZYNIAK Benedykt 381
9. BIELAWSKI Wiesław Tadeusz 266
10. KRÓLICZAK Henryk 549

4) lista nr 4 — Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy                            5 517,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. POPIÓŁKOWSKA Mariola Teresa 1 586
2. SROKA Eugeniusz 548
3. KUCHARSKA Ewa 762
4. DUDZIAK Zofia Teresa 593
5. NOWAK Marek Rufin 405
6. BŁOTNA Klaudia Ewa 370
7. BOGDAN Marek Piotr 250
8. SAMOLIŃSKA Teresa 306
9. ŁUKASZCZYK Roman 235
10. BUDNY Leszek 462

5) lista nr 5 — Komitet Wyborczy Libertas 6 703,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. SOBECKA Anna 3 052
2. ZALEWSKA Mieczysława Maria 844
3. RUCIŃSK1 Andrzej 818
4. SKOCZYLAS Rafał 573
5. DZIĘCZKOWSKI Andrzej 234
6. KUBIAK Monika Ewa 503
7. WEŁNIAK Violetta Maria 139
8. HERNACKI Błażej 100
9. LUBIŃSKI Daniel 219
10. GOLIS Ryszard Marian 221

6) lista nr 6 — Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia Pracy 94 180,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba

głosów

1. SIWIEC Marek Maciej 64 976
2. PAŁASZ Kazimierz Czesław 7316
3. RZEMYKOWSKI Tadeusz 3 366
4. KACZMAREK Karolina Joanna 3 225
5. RUSIECKI Grzegorz Stanisław 6 038
6. KAMIŃSKI Ryszard 2 432
7. WAJS Józef Włodzimierz 3 094
8. KOSZLAJDA Apolinary 665
9. MARKOWICZ Jerzy Antoni 316
10. NACZAS Łukasz Piotr 2 752

7) lista nr 7 — Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości — 23 777, CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004)

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. PUSZ Sylwia 16 334
2. KRETKOWSKA Katarzyna 2 630
3. SOŁTYSIAK Aleksandra Marta 830
4. AJCHLER Przemysław 1260
5. MIKOŁAJEWSKI Jerzy Andrzej 688
6. JAŁOSZYŃSKI Dominik Jan 288
7. ŁUKASZEWSKA Marzena Katarzyna 578
8. STĘPIEŃ Miłosława Dorota 505
9. DEMBNY Artur 336
10. HERBERHOLZ Dominik 328

8) lista nr 8 — Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej                       18 273,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba

głosów

1. TOMCZAK Witold 14 476
2. KRZYŻAŃSKI Andrzej 697
3. ROMASZKIEWICZ Helena 566
4. RUCZAJ Alicja 554
5. GRUDZIŃSKI Edward 266
6. LESZCZEWICZ Adam 249
7. MACIEJEWSKA Halina 346
8. SOSIŃSKI Tomasz 261
9. PLEWA Paweł 256
10. NOWAK Anita 602

9) lista nr 9 — Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP                     289 442,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. KACZMAREK Filip Andrzej 127 963
2. JĘDRZEJEWSKA Sidonia Elżbieta 64 944
3. LIPIŃSKI Dariusz Tadeusz 21 965
4. SAPIŃSKI Grzegorz Marcin 8 651
5. JORDAN Waldemar Bogusław 6 861
6. DĄBROWSKI Maciej 7 000
7. DUDA Adam Michał 19718
8. BUDASZ Tomasz Jakub 4 768
9. WILKOSZARSKA Krystyna 8 342
10. STĘPIEŃ Jerzy 19 230

10) lista nr 10 — Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość                       121 216,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. SZYMAŃSKI Konrad Krzysztof 53 364
2. TRYBUŁA Zbigniew Andrzej 10 023
3. HOFMAN Adam 8 739
4. JACYNA-ONYSZKIEWICZ Zbigniew 11 884
5. BUDNER Margareta 4 122
6. CIECHANOWSKI Jacek Tadeusz 2 057
7. GÓRSKI Tomasz 25 870
8. KUCHARSKI Dariusz Piotr 1 488
9. SZCZOT Sławomir 1 710
10. KRACZKOWSKI Maks I 959

6. Na zarejestrowane w okręgu wyborczym nr 7 listy okręgowe, wymienione w ust. 3, oddano następujące liczby głosów:

1) lista nr 2 — Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe                       52 716,

2) lista nr 6 — Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia    94 180, Pracy

3)  lista nr 9 — Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP                       289 442,

4)  lista nr 10 — Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość                         121 216.

7.  Spośród list okręgowych spełniających warunek, o którym mowa w art. 125 ust, 2 Ordynacji, mandaty przypadły następującym listom:

1) lista nr 2 — Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe — uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy uzyskał kandydat:

- GRZYB Andrzej Marian, na którego oddano 28 546 głosów.

2)  lista nr 6 — Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia Pracy -uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy uzyskał kandydat:

- SIWIEC Marek Maciej, na którego oddano 64 976 głosów.

3) lista nr 9 — Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — uzyskała 2 mandaty; mandaty z tej listy uzyskali kandydaci:

- KACZMAREK Filip Andrzej, na którego oddano 127 963 głosy,

- JĘDRZEJEWSKA Sidonia Elżbieta, na którą oddano 64 944 głosy.

4) lista nr 10 — Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość — uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy uzyskał kandydat:

- SZYMAŃSKI Konrad Krzysztof, na którego oddano 53 364 głosy.

8. Wszystkie okręgowe listy kandydatów, które spełniły warunek, o którym mowa w art. 125 ust, 2 Ordynacji, uzyskały mandaty.

Rozdział 8. Okręg wyborczy nr 8, obejmujący obszar województwa lubelskiego

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano następujące listy okręgowe:

1)  lista nr 1, którą zgłosił Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej,

2) lista nr 2, którą zgłosił Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe,

3) lista nr 3, którą zgłosił Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej,

4) lista nr 4, którą zgłosił Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy,

5)  lista nr 5, którą zgłosił Komitet Wyborczy Libertas,

6) lista nr 6, którą zgłosił Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia Pracy,

7)  lista nr 7, którą zgłosił Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości -CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004),

8) lista nr 8, którą zgłosił Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej,

9) lista nr 9, którą zgłosił Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP,

10) lista nr 10, którą zgłosił Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.

2. Na listach okręgowych zarejestrowano ogółem 97 kandydatów.

3. Warunek, o którym mowa w art. 125 ust. 2 Ordynacji, spełniły listy okręgowe następujących komitetów wyborczych:

1) lista nr 2 — Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe,

2) lista nr 6 — Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia Pracy,

3)  lista nr 9 — Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP,

4) lista nr 10 — Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.

4.  Okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła następujące wyniki głosowania w okręgu wyborczym:

1)  liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła                       ł 752 645,

2)  liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła                   386 562,

3)  liczba kart nieważnych wyniosła                                             222,

4)  liczba kart ważnych wyniosła                                            386 233, czyli frekwencja wyborcza wyniosła                                        22,04%,

5)  liczba głosów nieważnych wyniosła                                          ? 260, co stanowi 1,88% ogólnej liczby głosów,

6)  liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe wyniosła       378 973, co stanowi 98,12% ogólnej liczby głosów.

5. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym oraz na poszczególnych kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych: 1) lista nr 1 — Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej                             5 259,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. KOWALSKI Marian 2 990
2. KOPEĆ Anna Ewa 736
3. GRZYBOWSKI Adam Aleksander 298
4. STADNICKI Maciej Szczepan 188
5. TAJAK Marek 145
6. HAMERA Urszula Aneta 173
7. FAŁEK Michał Grzegorz 108
8. BUGNO Piotr Michał 159
9. LESIAKOWSKI Adrian Krzysztof 113
10. CHOJECKA Marzena Katarzyna 349

2) lista nr 2 — Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe                       51954,

w tym na poszczególnych kandydatów:

3) lista nr 3 — Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 10 297,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. 1 Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. KUC Wiesław — Stefan 3613
2. NIZIOŁ Andrzej 1 535
3. RUSIŃSKI Andrzej 1 372
4. KRÓL Bogusław 1 016
5. DZ1KOŃ Mieczysław 611
6. GÓRECKI Stefan 512
7. KOT Daniel Tomasz 551
8. MIROSŁAW Zbigniew 289
9. ZATORSKI Lesław Franciszek 320
10. KOZUB Stanisław Michał 478

4) lista nr 4 — Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 2 345,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba

głosów

1. MARTYS Szymon 655
2. CURYŁA Edyta 342
3. ZAREMBA Dominik 223
4. BABIASZ Iwona Aneta 254
5. DASZCZYK Diana Elwira 149


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. WOJTAS Edward 11 546
2. BRATKOWSKI Arkadiusz Tomasz 8 850
3. DUDEK — JANISZEWSKA Anna Danuta 2 495
4. KOS Marek 2 998
5. ŁOPATA Jan Zbigniew 5 231
6. SŁAWECKI Tadeusz 4 405
7. STAROWNIK Marian Roman 3 202
8. STEFANIUK Franciszek Jerzy 7 927
9. ŚWIĘTOCHOWSKI Leszek Jan 2 375
10. TOKARSKI Marian 2 925
6. TARKOWSKI Piotr Mateusz 186
7. TYMCZYNA Kamil Jarosław 76
8. KOLANIAK Jacek Wiktor 69
9. SALA Zbigniew Jerzy 91
10. WĄSIK Wioleta Katarzyna 300

5) lista nr 5 — Komitet Wyborczy Libertas                                   12 207,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba

głosów

1. PODKAŃSKI Zdzisław Zbigniew 9 016
2. SENDECKA Maria 1 396
3. CICHOCKI Wiesław Stefan 202
4. GRZEŚKO Stanisław Sławomir 389
5. FEKNER Romuald 138
6. SZAJDA — CUPRYN Maria 325
7. HORDYJEWSKA Dorota Mirosława 171
8. GIEŁZAK Henryk 58
9. HELIASZ Ryszard Piotr 72
10. ŻELECHOWSKI Bogusław Zenon 440

6) lista nr 6 — Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia 24 725, Pracy

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. CZERNIAK Jacek Andrzej 11 051
2. HAIDAR Riad 3 742
3. GOŁOŚ Michał Reoland 2 227
4. TKACZYK Witold Ignacy 1 528
5. GARBACZ Ewa Jadwiga 1 506
6. GRYZ Jerzy Zygmunt 1078
7. JABŁOŃSKA — CHMIELEWSKA Anna Maria 1 080
8. NIERÓBCA Mariusz 683
9. DZIUBIŃSKA — WÓJCIK Katarzyna Urszula 758
10. ŚWIĘTOCHOWSKI Władysław 1 072

7) lista nr 7 — Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości — 17 089, CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004)

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. BOROWSKI Marek Stefan 13 642
2. RUDAŚ-GRODZKA Monika Świętosława 154
3. WIDOMSKI Paweł Andrzej 114
4. WŁADYKA Wasyl 91
5. BARTNIK Paweł Grzegorz 181
6. SETNIK Ryszard Jacenty 79
7. KANTORSKI Donat Andrzej 44
8. LEWANDOWSKI Paweł Zenon 83
9. KŁOSOWSKI Wojciech 103
10. SIERAKOWSKA Izabella Antonina 2 598

8) lista nr 8 — Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej 5 890,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1, MISIUDA-REWERA Witold 2 187
2. CABAJ Marcin 1244
3. MASŁOWSKI Jerzy Marian 589
4. BOROWIEC Agata 924
5. MALESZYK Marek 241
6. NADULSKI Roman 112
7. GRZELACZYK Marek 593

9) lista nr 9 — Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 112 221,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. KOLARSKA — BOBIŃSKA Lena Barbara 47 339
2. ZALESKI Zbigniew 41 215
3. ORZECHOWSKI Mateusz 4 497
4. FLASIŃSKI Marek 4 591
5. ORZEŁ — DEPTA Agnieszka 4 696
6. WILCZEWSKI Adam 1 029
7. WOJTOWICZ Jan 2 648
8. KOWALCZUK Mariusz 1 991
9. BRODOWSKI Wiesław Marek 2 057
10. DRAGAN Daniel 2 158

10) lista nr 10-Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość                       136 986,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 84 904
2. DUDZIŃSKI Tomasz Mirosław 23 729
3. CZELEJ Grzegorz 5 219
4. ZAWIŚLAK Sławomir 6 043
5. KOWALCZYK Piotr Zbigniew 2 197
6. PANASIUK Ewa 4 008
7. SZULOWSKI Krzysztof 1413
8. JEZIOR Dariusz 765
9. SOLIS Tomasz 1 959
10. ŻUKOWSKI Wojciech 6 749

6. Na zarejestrowane w okręgu wyborczym nr 8 listy okręgowe, wymienione w ust. 3, oddano następujące liczby głosów:

1) lista nr 2 — Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe                       51 954,

2)  lista nr 6 — Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia 24 725, Pracy

3) lista nr 9 — Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP                        112 221,

4)  lista nr 10 — Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość                         136 986.

7.  Spośród list okręgowych spełniających warunek, o którym mowa w art. 125 ust. 2 Ordynacji, mandaty przypadły następującym listom:

1) lista nr 9 — Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy uzyskała kandydatka:

- KOLARSKA — BOBIŃSKA Lena Barbara, na którą oddano 47 339 głosów.

2)  lista nr 10 — Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość — uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy uzyskał kandydat:

- PIOTROWSKI Mirosław Mariusz, na którego oddano 84 904 głosy.

8. Następującym okręgowym listom kandydatów, które spełniły warunek, o którym mowa w art. 125 ust. 2 Ordynacji, mandaty nie przypadły:

1) lista nr 2 — Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe,

2) lista nr 6 — Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia Pracy.

Rozdział 9. Okręg wyborczy nr 9, obejmujący obszar województwa podkarpackiego

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano następujące listy okręgowe:

1)  lista nr 1, którą zgłosił Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej,

2) lista nr 2, którą zgłosił Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe,

3) lista nr 3, którą zgłosił Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej,

4) lista nr 4, którą zgłosił Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy,

5) lista nr 5, którą zgłosił Komitet Wyborczy Libertas,

6) lista nr 6, którą zgłosił Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia Pracy,

7) lista nr 7, którą zgłosił Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości -CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004),

8) lista nr 8, którą zgłosił Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej,

9) lista nr 9, którą zgłosił Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP,

10) lista nr 10, którą zgłosił Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.

2. Na listach okręgowych zarejestrowano ogółem 97 kandydatów.

3.  Warunek, o którym mowa w art. 125 ust. 2 Ordynacji, spełniły listy okręgowe następujących komitetów wyborczych:

1) lista nr 2 — Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe,

2) lista nr 6 — Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia Pracy,

3)  lista nr 9 — Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP,

4)  lista nr 10 — Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.

4. Okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła następujące wyniki głosowania w okręgu wyborczym:

1)  liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła                       1 679 634,

2)  liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła                   374 609,

3)  liczba kart nieważnych wyniosła                                             258,

4)  liczba kart ważnych wyniosła                                             374 235, czyli frekwencja wyborcza wyniosła                                        22,28%,

5)  liczba głosów nieważnych wyniosła                                          7 349, co stanowi 1,96% ogólnej liczby głosów,

6)  liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe wyniosła       366 886, co stanowi 98,04% ogólnej liczby głosów.

5. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym oraz na poszczególnych kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

1) lista nr 1 — Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej                             4 310,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. WASIECZKO Dariusz Leszek 1 520
2. BERKOWICZ Konrad Szczepan 699
3. ZARĘBSKI Waldemar 409
4. NIEZGODA Wojciech Waldemar 292
5. RZEPIELA Jerzy 158
6. ZIĘBA Tadeusz Mikołaj 303
7. DACHOWSKI Mirosław Jacek 82
8. DUSZA Wojciech Stanisław 214
9. ZAJĄC Kryspin Jan 202
10. ŻYGADŁO Piotr 431

2) lista nr 2 — Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe                     45 685,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba

głosów

1. JANOWSKI Mieczysław Edmund 18 354
2. KASPRZAK Mieczysław 7118
3. DEPTUŁA Leszek Roman 4 900
4. MICHALIK Józef 3 790
5. KOŁODZIEJ Janusz Adam 1 078
6. JANKO WSKI-MIHUŁOWICZ Józef Tadeusz 746
7. RYGIEL Wiesław Andrzej 2 870
8. KISZKA Zbigniew 2 747
9. HYNOWSKI Jacek 1407
10. WIŚNIEWSKI Jerzy 2 675

3) lista nr 3 — Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 5 734,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. LIS Alicja Bronisława 2 121
2. SZAŁAJKO Stanisław Michał 461
3. URBAN Tadeusz Bronisław 587
4. ARMATA Jan 331
5. SZOSTEK Roman 349
6. PUKA Daniela Franciszka 239
7. BURY Sławomir Andrzej 692
8. HABRAT Józef 239
9. SZUKAŁA Tadeusz 311
10. GAZDA Paweł Piotr 404

4) lista nr 4 — Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy                               2 274,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. WRÓBEL Jerzy Bogusław 892
2. STANEK Elżbieta Mariola 391
3. MIŚKIEWICZ Krzysztof 279
4. BUŻ Agnieszka Bernadeta 241
5. RĄCZY Mariusz Wojciech 90
6. ZDĄBŁARZ Janina 85
7. ŁYSZCZAK Roman 77
8. BIENIEK Krzysztof Piotr 219

5) lista nr 5 — Komitet Wyborczy Libertas                                       3 753,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. PAWŁOWIEC Daniel Mirosław 1 463
2. KOZARSKI Sławomir Adam 218
3. STACHOWICZ Augustyn Władysław 239
4. RZEPKA Jerzy Jan 348
5. WRÓBEL Halina 457
6. ĆWIKŁA Iwona Maria 251
7. TUREK Marcin Krzysztof 150
8. ZUCHOWSKI Jan Maria 271
9. KAZNECKI Dariusz Andrzej 356

6) lista nr 6 — Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia 27 147, Pracy

w tym na poszczególnych kandydatów


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba

głosów

1. NIEWCZAS Marta Agata 17 690
2. TOFIL Bronisław Tadeusz 2 339
3. BŁASZCZYSZYN Tadeusz 999
4. LOKAJ Tadeusz Antoni 617
5. GRYCH-BOCHYŃSKA Urszula 1 400
6. PIETROW Wasili 651
7. JUREK Andrzej 1 198
8. KOZDĘBA Daniel Witold 1 122
9. LEMIECH Stanisław 115
10. ZYCH Marcin 1016

7) lista nr 7 — Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości — 6 094, CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004)

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. MARTENS Krzysztof 3 173
2. MYŁEK Danuta Łucja 782
3. PIECUCH Witold Stanisław 422
4. HAŁAJ Joanna 412
5. GÓRNICKI Wojciech 221
6. PI SKÓR Zbigniew 209
7. WILK Marzena Małgorzata 288
8. SZELC Grażyna Julia 270
9. POŁUDNIAK Arkadiusz Artur 158
10. KÓZEK Bartłomiej Józef 159

8) lista nr 8 — Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej 11 136,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba

głosów

1. MAZIARZ Mieczysław Stanisław 6 290
2. KŁECZEK Dariusz 1 250
3. CHOLEWIŃSKI Bogusław 1060
4. KRZANOWSKI Bogusław 461
5. DUDZIK Teresa Urszula 356
6. RAKSZAWSKA-STOPYRA Wanda Zofia 353
7. BARĆ Bronisława 216
8. STRZĘPEK Renata 283
9. DZIKA Anna 328
10. WINTER Wojciech 539

9) lista nr 9-Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 107 092,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. KRZAKLEWSKI Marian 25 393
2. ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna 60 011
3. PORĘBA Marek Zbigniew 6 074
4. BORCZ Jerzy 2 872
5. ORDYCZYŃSKI Marek Stefan 3 335
6. CHRABĄSZCZ Adam Józef 2 581
7. MISIĄG Stanisław 1 046
8. ZDUŃSKI Leszek 1 635
9. PARTYKA Sławomir Andrzej 1 387
10. ADAMCZYK Tomasz Tadeusz 2 758

10) lista nr 10 — Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość                         153 661,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba

głosów

1. PORĘBA Tomasz Piotr 85 475
2. ĆWIERZ Andrzej Bogusław 7 240
3. GOŁOJUCH Kazimierz Edward 25 789
4. SZLACHTA Andrzej 9 481
5. ŚNIEŻEK Adam Walenty 4 593
6. KARASIŃSKI Maciej Stanisław 2 444
7. ŁĄCZAK Czesław 4 271
8. SIECZKOŚ Zbigniew 1 782
9. SAGATOWSKA Janina Zofia 8 946
10. BABINETZ Piotr Mieczysław 3 640

6. Na zarejestrowane w okręgu wyborczym nr 9 listy okręgowe, wymienione w ust. 3, oddano następujące liczby głosów:

1) lista nr 2 — Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe                       45 685,

2) lista nr 6 — Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia 27 147, Pracy

3)  lista nr 9 — Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP                        107 092,

4) lista nr 10 — Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość                         153 661.

7.  Spośród list okręgowych spełniających warunek, o którym mowa w art. 125 ust. 2 Ordynacji, mandaty przypadły następującym listom:

1) lista nr 9 — Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy uzyskała kandydatka:

- ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna, na którą oddano 60 011 głosów.

2) lista nr 10 — Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość — uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy uzyskał kandydat:

- PORĘBA Tomasz Piotr, na którego oddano 85 475 głosów. 8. Następującym okręgowym Ustom kandydatów, które spełniły warunek, o którym mowa w art. 125 ust. 2 Ordynacji, mandaty nie przypadły:

1) lista nr 2 — Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe,

2) lista nr 6 — Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia Pracy.

Rozdział 10. Okręg wyborczy nr 10, obejmujący obszar województwa małopolskiego i województwa świętokrzyskiego

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano następujące listy okręgowe:

1) lista nr 1, którą zgłosił Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej,

2) lista nr 2, którą zgłosił Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe,

3)  lista nr 3, którą zgłosił Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej,

4) lista nr 4, którą zgłosił Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy,

5) lista nr 5, którą zgłosił Komitet Wyborczy Libertas,

6) lista nr 6, którą zgłosił Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia Pracy,

7) lista nr 7, którą zgłosił Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości -CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004),

8) lista nr 8, którą zgłosił Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej,

9) lista nr 9, którą zgłosił Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP,

10) lista nr 10, którą zgłosił Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.

2. Na listach okręgowych zarejestrowano ogółem 99 kandydatów.

3. Warunek, o którym mowa w art. 125 ust. 2 Ordynacji, spełniły listy okręgowe następujących komitetów wyborczych:

1) lista nr 2 — Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe,

2) lista nr 6 — Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia Pracy,

3) lista nr 9 — Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP,

4) lista nr 10 — Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.

4. Okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła następujące wyniki głosowania w okręgu wyborczym:

1) liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła                       3 632 503,

2) liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła                   949 220,

3)  liczba kart nieważnych wyniosła                                             628,

4) liczba kart ważnych wyniosła                                            948 316, czyli frekwencja wyborcza wyniosła                                        26,11 %,

5) liczba głosów nieważnych wyniosła                                         16 657, co stanowi 1,76% ogólnej liczby głosów,

6) liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe wyniosła       931 659, co stanowi 98,24% ogólnej liczby głosów.

5. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym oraz na poszczególnych kandydatów z tych Hst oddano następującą liczbę głosów ważnych: 1) lista nr 1 — Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej                             10 236,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba

głosów

1. ŻÓŁTEK Stanisław 5 534
2. DUDEK Czesław 769
3. FAŁOWSKI Kazimierz Szczepan 547
4. SZATAN Jarosław Kazimierz 1 016
5. KRÓL Józef 574
6. WIECIECH Paweł Krzysztof 360
7. JAMRO Szymon 336
8. STAWIARSKI Henryk Maciej 241
9. STARZYŃSKI Paweł Adam 274
10. MISIASZEK Wojciech Zbigniew 585

2) lista nr 2 — Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe                     60 846,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. SIEKIERSKI Czesław Adam 33 559
2. KOZAK Wojciech 6 203
3. KAŁA Józef 3 584
4. NOWOGÓRSKA Urszula Teresa 5 443
5. WIELGUS Włodzimierz 5 362
6. ŻBIK Janusz Stefan 2018
7. ZABORNIAK Stanisław Franciszek 567
8. KWIATKOWSKI Tadeusz 2 193
9. GARTNER Halina Katarzyna 1 124
10. OSTRZOŁEK Grzegorz Piotr 793

3) lista nr 3 — Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 9 430,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. SZLĘK Agnieszka 4 606
2. WÓJCIK Kazimierz Marian 1 422
3. SZAMBELAN Józef Krzysztof 597
4. BEDNAREK Bogdan Jan 483
5. JABŁOŃSKI Stanisław Wiktor 623
6. KOSOWICZ Dariusz 353
7. DORENDA Bogusław Zbigniew 145
8. ADAMSKI Jarosław Mariusz 309
9. WĄS Zygmunt 447
10. WROŃSKI Leszek Józef 445

4) lista nr 4 — Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy                            5 428,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. OLSZEWSKI Mariusz Jacek 2 190
2. WÓJCIK Patryk Ryszard 462
3. DOMAGAŁA Zbigniew 492
4. LIBERA Antoni Mieczysław 266
5. WĄTROBA Jolanta Danuta 593
6. GRUCHACZ Edyta Katarzyna 368
7. ROKICKA Urszula Joanna 364
8. SABAT Cezary Sebastian 250
9. ZIELIŃSKI Bartosz Roman 243
10. ŁUTCZYK Karol Jerzy 200

5) lista nr 5 — Komitet Wyborczy Libertas 9 005,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. WIERZEJSKI Wojciech 3 772
2. ŻABIŃSKI Władysław 1 184
3. ZAJĄC Edmund 584
4. MURZYN Leszek 733
5. DĘBSKI Stanisław Jan 903
6. BEDNAREK Halina Ewa 451
7. PAPIEŻ Stanisław 727
8. CHODOROWSKI Jarosław 160
9. SENDOR Stanisław Krzysztof 115
10. STACHURA Piotr Paweł 376

6) lista nr 6 — Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia 95 277, Pracy

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. SZEJNA Andrzej Jan 33 106
2. SENYSZYN Joanna 43 661
3. JASKIERNIA Jerzy Andrzej 8 462
4. SAS Kazimierz 4119
5. MĄSIOR Bogusław Mikołaj 1 649
6. BARWINEK Ryszard 1 767
7. CICHY Marian Władysław 522
8. KRÓLIKOWSKI Włodzimierz 402
9. HAPCZYN Krzysztof Arkadiusz 955
10. ROKITA Robert 634

7) lista nr 7 — Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004) — 17 645,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba

głosów

1. ONYSZKIEWICZ Janusz 12 554
2. KIK Kazimierz 2 026
3. BOROŃ Kazimierz 693
4. CZUDEJ Arkadiusz Robert 153
5. SKOWRON Karolina Marta 685
6. PÓŁCHŁOPEK Aleksander Andrzej 253
7. WĄSIK Rafał Marcin 249
8. ŻELAZNY Robert 264
9. HAUSNER Danuta Czesława 435
10. SZMEL Marcin Jarosław 333

8) lista nr 8 — Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej 12 307,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. ZAJĄC Krystyna Aniela 6715
2. CIURASZKIEWICZ Marek Tadeusz 1 597
3. DROŻDŻOWSKI Kazimierz 727
4. GRANDYS Andrzej Aleksander 311
5. MIRSKI Andrzej Marek 456
6. KOBYŁECKI Jan 384
7. PŁO SZCZYCĄ Jan 231
8. ŁUKASIK Janusz Tomasz 500
9. POPIEŁUSZKO Ryszard Franciszek 1242

9) lista nr 9 — Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP                     327 854,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. GRAFIN VON THUN UND HOHENSTEIN Róża Maria 153 966
2. MIODOWICZ Konstanty Bronisław 49 802
3. SONIK Bogusław Andrzej 52 329
4. ZEGZDA Leszek Jan 10 078
5. WARDZAŁA Robert Marian 13 962
6. SATERNUS Andrzej 5 396
7. PATENA Marta Elżbieta 22 690
8. PAJĄK Jacek Paweł 7011
9. HERTIG Piotr Wojciech 1 682
10. ADAMCZYK Franciszek 10 938

10) lista nr 10 — Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 383 631,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba

głosów

1. ZIOBRO Zbigniew 335 933
2. KOWAL Paweł Robert 18614
3. WŁOSOWICZ Jacek Władysław 5 610
4. CZESAK Edward Stanisław 4 730
5. SZCZERSKI Krzysztof Maria 1 625
6. SKORUPA Tadeusz Wojciech 2 909
7. BARTUŚ Barbara Halina 5 234
8. JĘDRYS Michał 1270
9. PĘK Bogdan Marek 4 562
10. ANDRZEJEWSKI Mariusz Wiesław 3 144

6. Na zarejestrowane w okręgu wyborczym nr 10 listy okręgowe, wymienione w ust. 3, oddano następujące liczby głosów:

1) lista nr 2 — Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe                       60 846

2) lista nr 6 — Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia 95 277, Pracy

3) lista nr 9 — Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP                       327 854,

4) lista nr 10 — Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość                        383 631.

7.  Spośród list okręgowych spełniających warunek, o którym mowa w art. 125 ust. 2 Ordynacji, mandaty przypadły następującym listom:

1) lista nr 2 — Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe — uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy uzyskał kandydat:

- SIEKIERSKI Czesław Adam, na którego oddano 33 559 głosów.

2) lista nr 6 — Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia Pracy -uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy uzyskała kandydatka:

- SENYSZYN Joanna, na którą oddano 43 661 głosów.

3) lista nr 9 — Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — uzyskała 2 mandaty; mandaty z tej listy uzyskali kandydaci:

- GRAFIN VON THUN UND HOHENSTEIN Róża Maria, na którą oddano 153 966 głosów,

- SONIK Bogusław Andrzej, na którego oddano 52 329 głosów.

4) lista nr 10 — Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość — uzyskała 3 mandaty; mandaty z tej listy uzyskali kandydaci:

- ZIOBRO Zbigniew, na którego oddano 335 933 głosy,

- KOWAL Paweł Robert, na którego oddano 18 614 głosów,

- WŁOSOWICZ Jacek Władysław, na którego oddano 5 610 głosów.

8. Wszystkie okręgowe listy kandydatów, które spełniły warunek, o którym mowa w art. 125 ust. 2 Ordynacji, uzyskały mandaty.

Rozdział 11. Okręg wyborczy nr 11, obejmujący obszar województwa śląskiego

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano następujące listy okręgowe:

1) lista nr 1, którą zgłosił Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej,

2) lista nr 2, którą zgłosił Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe,

3)  lista nr 3, którą zgłosił Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej,

4) lista nr 4, którą zgłosił Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy,

5) lista nr 5, którą zgłosił Komitet Wyborczy Libertas,

6) lista nr 6, którą zgłosił Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia Pracy,

7) lista nr 7, którą zgłosił Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości -CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004),

8) lista nr 8, którą zgłosił Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej,

9) lista nr 9, którą zgłosił Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP,

10) lista nr 10, którą zgłosił Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,

11) lista nr 12, którą zgłosił Koalicyjny Komitet Wyborczy Naprzód Polsko — Piast.

2. Na listach okręgowych zarejestrowano ogółem 106 kandydatów.

3.  Warunek, o którym mowa w art. 125 ust. 2 Ordynacji, spełniły listy okręgowe następujących komitetów wyborczych:

1) lista nr 2 — Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe,

2) lista nr 6 — Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia Pracy,

3)  lista nr 9 — Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP,

4) lista nr 10 — Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.

4. Okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła następujące wyniki głosowania w okręgu wyborczym:

1) liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła                       3 753 124,

2) liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła                   948 892,

3)  liczba kart nieważnych wyniosła                                             574,

4) liczba kart ważnych wyniosła                                             948 071, czyli frekwencja wyborcza wyniosła                                        25,26%,

5) liczba głosów nieważnych wyniosła                                         15 878, co stanowi 1,67% ogólnej liczby głosów,

6) liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe wyniosła       932 193, co stanowi 98,33% ogólnej liczby głosów.

5. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym oraz na poszczególnych kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

1) lista nr 1 — Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej                             8 155,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. SŁAWSKI Sławomir Michał 3 881
2. BALBOUS Zafer Konrad 374
3. KOSIBA Wojciech Ryszard 559
4. SYNOWIEC Jarosław Ryszard 403
5. OZIORO Marek Sylwian 254
6. OKARMA Jan Józef 210
7. DOMAGAŁA Marta Krzysztofa 791
8. BIAŁY Dawid Krzysztof 596
9. KACZYŃSKI Robert Józef 506
10. BRZEZINA Tomasz Bogdan 581

2) lista nr 2 — Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe                     23 566,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba

głosów

1. MOSZYŃSKI Janusz Leonard 3 079
2. ORMANIEC Marian 5 607
3. PIOTROWSKI Leszek 1 072
4. SERAFIN Władysław 4 642
5. MACHULSKA Cecylia 1 206
6. GMITRUK Stanisław 3 108
7. BARAŃSKA Bogumiła 920
8. LEWANDOWSKI Piotr Tadeusz 743
9. GRUSZKA Marek Aleksander 601
10. STANIA Andrzej 2 588

3) lista nr 3 — Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej                7 665,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. JĘDRUCH Józef Bronisław 3 590
2. WŁUDARCZYK Barbara Janina 629
3. WYSOCKA Krystyna Teresa 826
4. BRZESKI Kryspin Medard 236
5. BŁOCH Maria 506
6. GÓRNIAK Alfred 489
7. KANIECKI Bogusław Józef 318
8. CIMOSZKO Maria Grażyna 281
9. GAJDA Damian Sebastian 471
10. KORBASIEWICZ Mirosław Adam 319

4) lista nr 4 — Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 7 651,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 3 666
2. FORNALCZYK Kalina Barbara 639
3. SKUPIN Przemysław 399
4. JEZUSEK Alina Anna 877
5. ZDÓNEK Zbigniew Arkadiusz 237
6. PIECHACZEK Joanna Ewa 479
7. ŚLIPKO Andrzej 343
8. GARBULIŃSKA Żaneta 271
9. KONIECZNA Jolanta Izabela 411
10. GAŁĄZKA Rafał Wojciech 329

5) lista nr 5 — Komitet Wyborczy Libertas                                    5 906,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. ŚLUSARCZYK Piotr Jan 2 305
2. ZAJĄC Henryk 1 004
3. SOSNOWSKI Antoni 572
4. GRZESIK Andrzej Marek 508
5. ŻELAZNY Krystian Zbigniew 459
6. POLLAK Rajmund Henryk 488
7. DOBRAKOWSKI Longin Jerzy 239
8. SŁAWOMIRSKI Radosław Paweł 331

6) lista nr 6 — Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia 117 884, Pracy

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. MARKOWSKI Jerzy 35 111
2. GIEREK Adam 69 014
3. NOWAK Wojciech 5 866
4. CZAJKOWSKI Waldemar Kazimierz 694
5. OLSZOK Ewa Grażyna 1658
6. TRZASKALIK Arkadiusz 853
7. BIELAWSKI Andrzej Kazimierz 540
8. BIESOK Grzegorz Tomasz 774
9. NIEDZIELA Tomasz Damian 1 113
10. SZYMAŃSKA Katarzyna Urszula 2 261

7) lista nr 7 — Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004)— 16 351,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba

głosów

1. GRABOWSKA Genowefa 10 530
2. PASTERNAK Agnieszka Edyta 1 628
3. PACA Monika Maria 1 041
4. CHMIEL Wojciech 805
5. KULESZA Zenon Bogusław 571
6. BANOT Aleksandra Ewa 539
7. BORS Jacek Grzegorz 271
8. MACIEJEWSKI Michał Andrzej 368
9. KOŁODZIEJCZYK Adrian Paweł 324
10. KROWIAK Andrzej 274

8) lista nr 8 — Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej                       12 447,

w tym na poszczególnych kandydatów:


LP. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. SANOCKI Janusz Antoni 5 636
2. MOTYKA Władysław 1 840
3. NIENARTOWICZ Grzegorz 1 709
4. KRZYSZTOŃ Gabriel 520
5. GADZICKI Józef 224
6. LACH Grzegorz 564
7. CANIBOŁ Andrzej Franciszek 236
8. WNĘTRZAK Grzegorz Piotr 480
9. ŚWIERC Krystian Franciszek 328
10. FRACZEK Joanna Ludwika 910

9) lista nr 9 — Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 523 602,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. BUZEK Jerzy Karol 393 117
2. OLBRYCHT Jan Marian 47 470
3. HANDZLIK Małgorzata Maria 41697
4. MATUSIEWICZ Adam Marek 8 869
5. PANKIEWICZ Kazimierz Józef 5 022
6. GAJEWSKA Aleksandra Joanna 4 993
7. RACZYŃSKA Grażyna 3 587
8. ŁABAJ Rafał 4 357
9. MARCINKIEWICZ Bogdan Kazimierz 10 481
10. FURTAK Marta Ewa 4 009

10) lista nr 10 — Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość                         207 429,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. MIGALSKI Marek Henryk 112 881
2. SEWERYŃSKI Michał 6 635
3. KLOC Izabela Helena 45 573
4. PIECHA Bolesław Grzegorz 14 790
5. KORFANTY Bronisław Jan 4 628
6. WARZOCHA Artur Ryszard 5 436
7. ŚLĄSKI Krzysztof Szymon 1 891
8. RUDNICKA Jadwiga Julia 4 271
9. WŁODEK Wiesław 1 584
10. FALFUS Jacek Eugeniusz 9 740

11) lista nr 12 — Koalicyjny Komitet Wyborczy Naprzód Polsko — Piast                   1 537,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba

głosów

1. FIJAŁKOWSKI Krzysztof Sylwester 392
2. CZYŻ Elżbieta 376
3. TURCHAN Stanisław 108
4. MAZIARZ Marek Józef 105
5. GROBORZ Łukasz 119
6. HYLA Tomasz Jan 67
7. JANUS Sławomir 81
8. ADAMCZEWSKA Katarzyna 289

6. Na zarejestrowane w okręgu wyborczym nr 11 listy okręgowe, wymienione w ust. 3, oddano następujące liczby głosów:

1) lista nr 2 — Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe                       23 566,

2) lista nr 6 — Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia 117 884, Pracy

3) lista nr 9 — Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP                       523 602,

4) lista nr 10 — Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość                         207 429.

7.  Spośród list okręgowych spełniających warunek, o którym mowa w art. 125 ust. 2 Ordynacji, mandaty przypadły następującym listom: 1) lista nr 6 — Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia Pracy uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy uzyskał kandydat: — GIEREK Adam, na którego oddano 69 014 głosów.

2) lista nr 9 — Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — uzyskała 4 mandaty; mandaty z tej listy uzyskali kandydaci:

-BUZEK Jerzy Karol, na którego oddano 393 117 głosów,

- OLBRYCHT Jan Marian, na którego oddano 47 470 głosów,

- HANDZLIK Małgorzata Maria, na którą oddano 41 697 głosów, -MARCINKIEWICZ Bogdan Kazimierz, na którego oddano 10 481 głosów.

3) lista nr 10 — Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość — uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy uzyskał kandydat:

- MIGALSKI Marek Henryk, na którego oddano 112 881 głosów.

8. Następującej okręgowej liście kandydatów, która spełniła warunek, o którym mowa w art. 125 ust. 2 Ordynacji, mandaty nie przypadły: 1) lista nr 2 — Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe.

Rozdział 12. Okręg wyborczy nr 12, obejmujący obszar województwa dolnośląskiego i województwa opolskiego

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano następujące listy okręgowe:

1) lista nr 1, którą zgłosił Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej,

2) lista nr 2, którą zgłosił Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe,

3) lista nr 3, którą zgłosił Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej,

4) lista nr 4, którą zgłosił Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy,

5) lista nr 5, którą zgłosił Komitet Wyborczy Libertas,

6) lista nr 6, którą zgłosił Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia Pracy,

7) lista nr 7, którą zgłosił Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości -CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004),

8) lista nr 8, którą zgłosił Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej,

9) lista nr 9, którą zgłosił Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP,

10) lista nr 10, którą zgłosił Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.

2. Na listach okręgowych zarejestrowano ogółem 100 kandydatów.

3.  Warunek, o którym mowa w art. 125 ust. 2 Ordynacji, spełniły listy okręgowe następujących komitetów wyborczych:

1) lista nr 2 — Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe,

2) lista nr 6 — Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia Pracy,

3) lista nr 9 — Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP,

4) lista nr 10 — Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.

4. Okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła następujące wyniki głosowania w okręgu wyborczym:

1) liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła                       3 170 270,

2) liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła                   722 473,

3)  liczba kart nieważnych wyniosła                                             410,

4) liczba kart ważnych wyniosła                                             721854,

czyli frekwencja wyborcza wyniosła                                        22,77%,

5) liczba głosów nieważnych wyniosła                                         13 029, co stanowi 1,80% ogólnej liczby głosów,

6) liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe wyniosła       708 825, co stanowi 98,20% ogólnej liczby głosów.

5. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym oraz na poszczególnych kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych: 1) lista nr 1 — Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej                             8 422,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba

głosów

1. MAURER Robert Jarosław 4 043
2. SKAKUJ Stanisław Andrzej 565
3. KOŁAKOWSKI Tomasz 620
4. ŁAMBUCKA Maria Anna 692
5. POKRYWKA Jan Tadeusz 562
6. MAŁEK Mieczysław 433
7. KALIŃSKI Piotr Paweł 435
8. WOŹNIAK Stanisław Aleksander 357
9. SZYMCZYK Jacek Marian 298
10. SUSŁOWSKI Tomasz Jan 417

2) lista nr 2 — Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe                     41 975,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. RAKOCZY Stanisław 12 333
2. GRALA Leszek 8 143
3. KROLL Henryk 8 878
4. GERINGER DE OEDENBERG Henryk Ksawery 1 753
5. LONGAWA Stanisław Tadeusz 3 015
6. KUTY Roman 1 529
7. JARMUŁOWICZ Lidia 1 766
8. DROZD Piotr 1 209
9. KAROL Teresa Maria 1 539
10. ANTONI SZYN Ilona Galia 1 810

3) lista nr 3 — Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej               11 771,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. KOŁACZ Grzegorz 3 707
2. LEWANDOWSKA Sandra Magdalena 2 972
3. KLIMKÓW Jan 1016
4. KOWALSKA Marianna Stefania 908
5. MROCZEK Joanna 939
6. KITAJEWSKI Krzysztof Leszek 414
7. WAJDA Marian Leord 593
8. NIEJADLIK Kazimierz 241
9. FILIŃSKI Ryszard Michał 347
10. ŻYSZKIEWICZ Jerzy 634

4) lista nr 4 — Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy                            6 282,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. GROSZEWSKA Ewa Agata 1 935
2. GRENEN Iwona Teresa 437
3. KURZYDLAK Daniel Andrzej 458
4. JANKOWSKA Joanna 783
5. DZIEDZIC Alicja 965
6. JENDRUSZ Sylwia Elżbieta 230
7. TRONINA Piotr 270
8. HASIAK Kamila Monika 254
9. CZYŻEWSKA Zofia Helena 301
10. KOSELA Patryk 649

5) lista nr 5 — Komitet Wyborczy Libertas                                    8 266,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba

głosów

1. DOBROSZ Janusz Konrad 4 793
2. WOŹNY Zbigniew Piotr 607
3. KOLT Józef 577
4. SZPRYNGIEL Bogdan 286
5. TARNOWSKI Jarosław Michał 475
6. IZWORSKA Teresa Aleksandra 516
7. PARTYKA Ireneusz Jerzy 374
8. SKOROBOGATY Krzysztof 217
9. TREUTZ Andrzej Kazimierz 104
10. CHMURZYŃSKI Piotr Michał 317

6) lista nr 6 — Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej Unia Pracy— 93 172,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba

głosów

1. GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna 65 693
2. KLEPACZ Apolonia Weronika 8 153
3. HUZARSKI Michał Seweryn 2 753
4. MAZUR Andrzej Michał 4 023
5. KIBANGOU Patrick Bandile Abel Desire 2 681
6. WROŃSKI Patryk Marek 1 541
7. ŁASISZ Bogumił Mirosław 981
8. OCHMAN Daniel 1 093
9. PAWLAK Artur Krzysztof 1 777
10. NAJAR Sergiusz 4 477

7) lista nr 7 — Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości — 19 387, CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004)

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. PINIOR Józef 13 768
2. SIEDLECKI Roman Aleksander 797
3. SŁODCZYK Krystyna 1 104
4. SEREDYŃSKA — TARGOSZ Janina Wanda 547
5. KORNIJECKI Adam Robert 353
-

6.

MOSOŃ Małgorzata 419
7. MIŚKOW1CZ Zygmunt 649
8. JASIŃSKI Andrzej 379
9. GRONOWSKA Małgorzata Anna 510
10. GAWLIK Radosław 861

8) lista nr 8 — Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej                          8 736,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. PALADE Marcin 3 908
2. GIEYSZTOR Jerzy 1 196
3. DUZINKIEWICZ Ewa Maria 717
4. WĄSOWICZ — HOŁOTA Danuta 923
5. KALICIŃSKI Stanisław 503
6. JARMOŁOWICZ Artur Przemysław 257
7. HABA Grażyna 480
8. BOBROWSKI Jerzy Wawrzyniec 366
9. ONSOWICZ Bogusław Witold 112
10. HERTMAN Leszek 274

9) lista nr 9 — Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP                       347 617,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. PROTASIEWICZ Jacek 164 898
2. JAZŁOWIĘCKA Danuta 62 329
3. TUTAJ Jerzy 26 844
4. BORYS Piotr 35 504
5. CZERKASOW Krzysztof Wiktor 4 851
6. HUSKOWSKI Stanisław Tadeusz 34 120
7. GODLEWSKI Bogusław Dariusz 4 468
8. PILAWA Jacek Jerzy 4 945
9. KRUG Tomasz 2 448
10. KASPRZYK Wojciech Marek 7210

10) lista nr 10 — Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość                         163 197,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba

głosów

1. LEGUTKO Ryszard Antoni 64 743
2. JAROCH Andrzej Stanisław 9719
3. KŁOSOWSKI Sławomir 9 493
4. KEMPA Beata Agnieszka 53 027
5. ŚLUSARZ Rafał Józef 3 671
6. CYBULSKI Piotr 4 153
7. KRAICZY Norbert Jan 4 657
8. KILIAN Wiesław 2 774
9. ZAWADA Sławomir Artur 2 020
10. ZALEWSKA Anna Elżbieta 8 940

6. Na zarejestrowane w okręgu wyborczym nr 12 listy okręgowe, wymienione w ust. 3, oddano następujące liczby głosów:

1) lista nr 2 — Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe                       41 975,

2) lista nr 6 — Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia 93 172, Pracy

3) lista nr 9 — Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP                       347 617,

4) lista nr 10 — Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość                         163 197.

7.  Spośród list okręgowych spełniających warunek, o którym mowa w art. 125 ust. 2 Ordynacji, mandaty przypadły następującym listom:

1) lista nr 6 — Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia Pracy -uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy uzyskała kandydatka:

- GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna, na którą oddano 65 693 głosy.

2) lista nr 9 — Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — uzyskała 3 mandaty; mandaty z tej listy uzyskali kandydaci:

- PROTASIEWICZ Jacek, na którego oddano 164 898 głosów,

- JAZŁOWIĘCKA Danuta, na którą oddano 62 329 głosów,

- BORYS Piotr, na którego oddano 35 504 głosy.

3)  lista nr 10 — Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość — uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy uzyskał kandydat:

- LEGUTKO Ryszard Antoni, na którego oddano 64 743 głosy.

8. Następującej okręgowej liście kandydatów, która spełniła warunek, o którym mowa w art. 125 ust. 2 Ordynacji, mandaty nie przypadły:

1) lista nr 2 — Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe.

Rozdział 13. Okręg wyborczy nr 13, obejmujący obszar województwa lubuskiego i województwa zachodniopomorskiego

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano następujące listy okręgowe:

1) lista nr 1, którą zgłosił Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej,

2) lista nr 2, którą zgłosił Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe,

3) lista nr 3, którą zgłosił Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej,

4) lista nr 4, którą zgłosił Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy,

5) lista nr 5, którą zgłosił Komitet Wyborczy Libertas,

6) lista nr 6, którą zgłosił Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia Pracy,

7) lista nr 7, którą zgłosił Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości -CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004),

8) lista nr 8, którą zgłosił Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej,

9) lista nr 9, którą zgłosił Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP,

10) lista nr 10, którą zgłosił Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.

2. Na listach okręgowych zarejestrowano ogółem 97 kandydatów.

3.  Warunek, o którym mowa w art. 125 ust. 2 Ordynacji, spełniły listy okręgowe następujących komitetów wyborczych:

1) lista nr 2 — Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe,

2) lista nr 6 — Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia Pracy,

3) lista nr 9 — Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP,

4) lista nr 10 — Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.

4.  Okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła następujące wyniki głosowania w okręgu wyborczym:

1) liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła                       2 168 667,

2) liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła                   452 460,

3)  liczba kart nieważnych wyniosła                                             347,

4) liczba kart ważnych wyniosła                                            451861, czyli frekwencja wyborcza wyniosła                                        20,84%,

5) liczba głosów nieważnych wyniosła                                          9 301, co stanowi 2,06% ogólnej liczby głosów,

6) liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe wyniosła       442 560, co stanowi 97,94% ogólnej liczby głosów.

5. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym oraz na poszczególnych kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

1) lista nr 1 — Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej                             5 609,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. PATELKA Jerzy 2 335
2. GROBELNY Bogdan Edward 920
3. WILANT Roman 195
4. GŁADKOW Jan 539
5. OGONOWSKI Bartosz Jacek 250
6. BIEDA Stanisław 527
7. KIJAŃSKI Jakub Zbigniew 224
8. STOJEK Karol Kamil 210
9. SZAŁATKIEWICZ Jakub Marcin 409

2) lista nr 2 — Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe                     22 290,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. ENGELHARDT Juliusz 6511
2. RUBACHĄ Józef Marcin 2 573
3. KRAWCZUK Jan 2 935
4. SZYKUŁA Maciej Wawrzyniec 1 166
5. FRĄŚ Józef Jan 1068
6. MATYJASZEK Andrzej Henryk 1030
7. JASKULSKI Adam Konstanty 1 168
8. POLAK Elżbieta Olga 3 052
9. TOSZEK Bartłomiej Henryk 512
10. DYCHA Andrzej 2 275

3) lista nr 3 — Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej                7 769,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba

głosów

1. KRAKOWIAK Zbigniew 2 954
2. LESZCZYŃSKI Jerzy 922
3. WYSOCKI Zbigniew 1 022
4. CERANKA Mieczysław Sławomir 297
5. PILECKA Elżbieta 1 094
6. KULETA Bogusław Andrzej 315
7. KOPASZEWSKI Jerzy Sylwester 306
8. RYCHLIK Wiesław 347
9. KAPITANIEC Ewa Mirosława 512

4) lista nr 4 — Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 4 553,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. STĘPIEŃ Robert Marcin 1 173
2. JAKUBOWSKA Wioletta Maria 669
3. DUDEK Grzegorz Bernard 271
4. PASIEKA Tomasz Franciszek 188
5. PAŚ Jolanta 375
6. PEREPECZKO Anna Maria 480
7. CHOLEWIŃSKI Marcin Witold 198
8. MIECZKOWSKA Magdalena Monika 894
9. MEDYŃSKI Radosław 149
10. BREDLAK Bolesław 156

5) lista nr 5 — Komitet Wyborczy Libertas                                    8 112,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba

głosów

1. ZAREMBA Krzysztof Piotr 5 917
2. LIGĘCKI Sławomir 212
3. LIPIEC Magdalena 462
4. GEMB1AK Małgorzata Iwona 134
5. KACZOROWSKA Monika Maria 431
6. SREBNIAK-DALEKA Ewa 141
7. KANDYBA Ewelina Maria 146
8. MACHAJ Marek 164
9. WOŹNIAK Zdzisław Krzysztof 206
10. PAOLICELL1 Carlo 299

6) lista nr 6 — Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia 89 471, Pracy

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. LIBERADZKI Bogusław Marian 69 909
2. WIECZOREK Dariusz Krzysztof 4 198
3. DANIELAK Jolanta Ryszarda 4 391
4. POPŁAWSKI Emilian Arkadiusz 843
5. AGATOWSKA Joanna Monika 2 730
6. LESZCZYŃSKI Paweł Adrian 3 159
7. ZARODA Jerzy 1 240
8. KĘS Kazimierz Jan 631
9. WOŹNIAK Jacek Artur 1465
10. DROZDOWICZ Radosław Daniel 905

7) lista nr 7 — Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004)— 6 269,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. POPIELA Radosław Paweł 2 029
2. SMOLEŃ Robert 906
3. KOŚ Ewa Izabela 785
4. KREMER-SEREDYŃSKA Aneta 478
5. LINDECKI Andrzej Krzysztof 341
6. GRUDZIŃSKA Joanna 528
7. JANKOWSKA Karolina 476
8. FULARZ Adam Jan 220
9. JANICZEK Piotr Łukasz 89
10. ADAMCZYK Irena Lidia 417

8) lista nr 8 — Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej                        5 844,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. SŁOMSKI Piotr 3 258
2. GUZIKOWSKI Jacek Piotr 569
3. MAJZNER Zbigniew Piotr 234
4. KOSIŃSKI Krzysztof Leszek 382
5. GRANDYS Elżbieta 298
6. CZYŻEWSKI Władysław Henryk 214
7. SZAJKO Wiesław 124
8. ŁUBNIEWSKI Alfred Zdzisław 126
9. GRZEŚKOWIAK Iwona Sylwia 639

9) lista nr 9 — Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP                     203 038,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba głosów
1. NITRAS Sławomir Witold 107 413
2. ZASADA Artur Jarosław 25 875
3. KOCHAN Magdalena Maria 25 605
4. JEDLIŃSKI Piotr Jan 14 559
5. HAŁAS Tomasz 4 325
6. MACHALICA Krzysztof Edward 4 436
7. BALCERZAK Klaudiusz 3 851
8. WASILEWSKI Michał 2 589
9. MACKIEWICZ Artur Leszek 5 703
10. PREISS Sławomir Piotr 8 682

10) lista nr 10 — Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość                          89 605,

w tym na poszczególnych kandydatów:


Lp. Nazwisko i imię (imiona) Liczba

głosów

1. GRÓBARCZYK Marek Józef 41 409
2. AST Marek 9 776
3. HOC Czesław 10 172
4. RAFALSKA Elżbieta 8 390
5. MASŁOWSKA Mirosława Jolanta 7 834
6. PŁONKA Elżbieta Teresa 3 281
7. KOPEĆ Maciej Stanisław 2 932
8. JAWOROWSKI Waldemar 1 724
9. KOŚCIK Zbigniew 1 922
10. JACH Michał 2 165

6. Na zarejestrowane w okręgu wyborczym nr 13 listy okręgowe, wymienione w ust. 3, oddano następujące liczby głosów:

1) Usta nr 2 — Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe                       22 290,

2) lista nr 6 — Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia 89 471, Pracy

3)  lista nr 9 — Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP                       203 038,

4) lista nr 10 — Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość                          89 605.

7.  Spośród list okręgowych spełniających warunek, o którym mowa w art. 125 ust. 2 Ordynacji, mandaty przypadły następującym listom:

1) lista nr 6 — Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia Pracy -uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy uzyskał kandydat:

- LIBERADZKI Bogusław Marian, na którego oddano 69 909 głosów.

2) lista nr 9 — Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP — uzyskała 2 mandaty; mandaty z tej listy uzyskali kandydaci:

- NITRAS Sławomir Witold, na którego oddano 107 413 głosów,

- ZASADA Artur Jarosław, na którego oddano 25 875 głosów.

3) lista nr 10 — Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość — uzyskała 1 mandat; mandat z tej listy uzyskał kandydat:

- GRÓBARCZYK Marek Józef, na którego oddano 41 409 głosów.

8. Następującej okręgowej liście kandydatów, która spełniła warunek, o którym mowa w art. 125 ust. 2 Ordynacji, mandaty nie przypadły:

1) lista nr 2 — Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe.

Dział IV.

Wyniki wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, iż posłami do Parlamentu Europejskiego zostali wybrani:

1. Z list nr 2, które zgłosił Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe:

1) GRZYB Andrzej Marian, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 7,

2) KALINOWSKI Jarosław, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 5,

3) SIEKIERSKI Czesław Adam, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 10.

2. Z list nr 6, które zgłosił Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia Pracy:

1) GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna, zgłoszona w okręgu wyborczym nr 12,

2) GIEREK Adam, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 11,

3) LIBERADZKI Bogusław Marian, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 13,

4) OLEJNICZAK Wojciech Michał, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 4,

5) SENYSZYN Joanna, zgłoszona w okręgu wyborczym nr 10,

6) SIWIEC Marek Maciej, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 7,

7) ZEMKE Janusz Władysław, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 2,

3. Z list nr 9, które zgłosił Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP:

1) BORYS Piotr, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 12,

2) BUZEK Jerzy Karol, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 11,

3) GRAFIN VON THUN UND HOHENSTEIN Róża Maria, zgłoszona w okręgu wyborczym nr 10,

4) HANDZLIK Małgorzata Maria, zgłoszona w okręgu wyborczym nr 11,

5) HIBNER Jolanta Emilia, zgłoszona w okręgu wyborczym nr 5,

6) HUBNER Danuta Maria, zgłoszona w okręgu wyborczym nr 4,

7) JAZŁOWIĘCKA Danuta, zgłoszona w okręgu wyborczym nr 12,

8) JĘDRZEJEWSKA Sidonia Elżbieta, zgłoszona w okręgu wyborczym nr 7,

9) KACZMAREK Filip Andrzej, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 7,

10) KOLARSKA — BOBIŃSKA Lena Barbara, zgłoszona w okręgu wyborczym nr 8,

11) LEWANDOWSKI Janusz Antoni, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 1,

12) LISEK Krzysztof, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 3,

13) ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna, zgłoszona w okręgu wyborczym nr 9,

14) MARCINKIEWICZ Bogdan Kazimierz, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 11,

15) NITRAS Sławomir Witold, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 13,

16) OLBRYCHT Jan Marian, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 11,

17) PROTASIEWICZ Jacek, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 12,

18) SARYUSZ-WOLSKI Jacek Emil, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 6,

19) SKRZYDLEWSKA Joanna Katarzyna, zgłoszona w okręgu wyborczym nr 6,

20) SONIK Bogusław Andrzej, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 10,

21) TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 4,

22) WAŁĘSA Jarosław Leszek, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 1,

23) ZALEWSKI Paweł Ksawery, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 4,

24) ZASADA Artur Jarosław, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 13,

25) ZWIEFKA Tadeusz Antoni, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 2.

4. Z list nr 10, które zgłosił Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość:

1) BIELAN Adam Jerzy, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 5,

2) CYMAŃSKJ Tadeusz, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 1,

3) CZARNECKI Richard Henry, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 2,

4) GRÓBARCZYK Marek Józef, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 13,

5) KAMIŃSKI Michał Tomasz, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 4,

6) KOWAL Paweł Robert, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 10,

7) KURSKI Jacek Olgierd, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 3,

8) LEGUTKO Ryszard Antoni, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 12,

9) MIGALSKI Marek Henryk, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 11,

10) PIOTROWSKI Mirosław Mariusz, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 8,

11) PORĘBA Tomasz Piotr, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 9,

12) SZYMAŃSKI Konrad Krzysztof, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 7,

13) WŁOSOWICZ Jacek Władysław, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 10,

14) WOJCIECHOWSKI Janusz, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 6,

15) ZIOBRO Zbigniew, zgłoszony w okręgu wyborczym nr 10.