OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia zmian w statucie państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska”

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska” (Dz. U. Nr 106, poz. 675, z późn. zm. 2) ) ogłasza się zmiany w statucie państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska”, stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2004 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” (M. P. Nr 42, poz. 738, z 2005 r. Nr 14, poz. 252, z 2006 r. Nr 78, poz. 781 oraz z 2007 r. Nr 15, poz. 175), zatwierdzone przeze mnie w dniu 20 grudnia 2006 r. i wchodzące w życie z dniem zatwierdzenia, w brzmieniu ustalonym w załączniku do obwieszczenia.

1) Minister Transportu kieruje działem administracji rządowej — łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 93, poz. 894, z 2005 r. Nr 172, poz. 1442 i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119.