OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie stawek opłat na rok 2014 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego

Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 oraz z 2013 r. poz. 21) ogłasza się, obowiązujące na rok 2014, stawki opłat:

1)   za działalność w zakresie poszukiwania złóż kopalin za kilometr kwadratowy,

2)   eksploatacyjnych,

3)   z tytułu podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji,

4)   z tytułu podziemnego składowania odpadów — określone w załączniku do obwieszczenia.

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).