OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2007

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639, z późn. zm. 2) ), zwanej dalej „ustawą”, ogłasza się, że maksymalne stawki opłat produktowych na rok 2007 wynoszą odpowiednio:

1) dla opakowań wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy — 4,02 zł za 1 kg;

2) dla produktów wymienionych w poz. 2 i 3 w załączniku nr 2 do ustawy — 67,05 zł za sztukę;

3) dla produktów wymienionych w poz. 4 w załączniku nr 2 do ustawy — 6,70 zł za sztukę;

4) dla produktów wymienionych w poz. 1 w załączniku nr 3 do ustawy — 2,69 zł za 1 kg;

5) dla produktów wymienionych w poz. 2 w załączniku nr 3 do ustawy — 4,02 zł za sztukę;

6) dla produktów wymienionych w poz. 3 w załączniku nr 3 do ustawy — 2,69 zł za 1 kg dla opony nowej i używanej regenerowanej (bieżnikowanej) oraz 10,73 zł za 1 kg dla opony używanej nieregenerowanej (niebieżnikowanej).


1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1899).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 291, Nr 175, poz. 1458 i Nr 180, poz. 1495.