OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 4 października 2006 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2007

Na podstawie art. 291 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, Nr 169, poz. 1199 i Nr 170, poz. 1217) ogłasza się:

1) górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska, zawarte w załączniku nr 1 do obwieszczenia;

2) jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska zawarte w załączniku nr 2 do obwieszczenia.

Załączniki do obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 4 października 2006 r. (poz. 714)

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922).