OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie stawek opłat za działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu złóż kopalin magazynowaniu substancji oraz składowaniu odpadów na rok 2007

Na podstawie art. 85 ust. 11 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 oraz z 2006 r. Nr 133, poz. 934) ogłasza się w załączniku do obwieszczenia stawki opłat na rok 2007 za działalność polegającą na:

1) poszukiwaniu złóż kopalin dla poszczególnych grup kopalin;

2) rozpoznawaniu złóż kopalin oraz łącznie na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin dla poszczególnych grup kopalin;

3) bezzbiornikowym magazynowaniu substancji w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych;

4) składowaniu odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych.

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922).