OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 25 września 2012 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2013

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm. 2) ) ogłasza się, że maksymalne stawki opłat produktowych na rok 2013 wynoszą odpowiednio:

1) dla opakowań wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej — 4,57 zł za 1 kg;

2) dla produktów wymienionych w poz. 1 w załączniku nr 3 do ustawy, o której mowa w pkt 1 — 3,06 zł za 1 kg;

3) dla produktów wymienionych w poz. 3 w załączniku nr 3 do ustawy, o której mowa w pkt 1 — 3,06 zł za 1 kg dla opony nowej i używanej regenerowanej (bieżnikowanej) oraz 12,22 zł za 1 kg dla opony używanej nieregenerowanej (niebieżnikowanej).


Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 79, poz. 666 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.