OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2008

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607), zwanej dalej „ustawą”, ogłasza się, że maksymalne stawki opłat produktowych na rok 2008 wynoszą odpowiednio:

1) dla opakowań wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy — 4,10 zł za 1 kg;

2) dla produktów wymienionych w poz. 2 i 3 w załączniku nr 2 do ustawy — 68,32 zł za sztukę;

3) dla produktów wymienionych w poz. 4 w załączniku nr 2 do ustawy — 6,83 zł za sztukę;

4) dla produktów wymienionych w poz. 1 w załączniku nr 3 do ustawy — 2,74 zł za 1 kg;

5) dla produktów wymienionych w poz. 3 w załączniku nr 3 do ustawy — 2,74 zł za 1 kg dla opony nowej i używanej regenerowanej (bieżnikowanej) oraz 10,93 zł za 1 kg dla opony używanej nieregenerowanej (niebieżnikowanej).


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 246).