OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 9 lutego 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) obwieszcza się, co następuje:

W sądach powszechnych zostały zwolnione:

1) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim;

2) trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie;

3) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie;

4) cztery stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie;

5) pięć stanowisk sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie;

6) sześć stanowisk sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie;

7) pięć stanowisk sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4 i Nr 9, poz. 57.