OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 marca 2007 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

Na podstawie art. 56 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) obwieszcza się, co następuje:

W sądach powszechnych zostały zwolnione:

1) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej;

2) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gdyni;

3) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Jarocinie;

4) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kaliszu;

5) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Krotoszynie;

6) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Opolu;

7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim;

8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Pleszewie;

9) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich;

10) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wejherowie;

11) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 64, poz. 433.