OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 27 stycznia 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) obwieszcza się, co następuje:

W sądach powszechnych zostały zwolnione:

1) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;

2) cztery stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu;

3) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie;

4) trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Łomży;

5) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim;

6) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu;

7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Zambrowie;

8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Zamościu.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410,1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4 i Nr 9, poz. 57.