OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 27 maja 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) obwieszcza się, co następuje:

W sądach powszechnych zostały zwolnione:

1) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;

2) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie;

3) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku;

4) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie;

5) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie;

6) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Malborku;

7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Pile;

8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Sopocie;

9) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim;

10) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Suwałkach;

11) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Szamotułach;

12) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wejherowie;

13) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wieliczce.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698.