OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 20 stycznia 2014 r. o wolnym stanowisku sędziowskim

Na podstawie art. 70 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 952 oraz z 2013 r. poz. 448 i 1247) w związku z art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 427, z późn. zm. 1) ) obwieszcza się, co następuje:

W sądach wojskowych zostało zwolnione stanowisko sędziego wojskowego sądu okręgowego w Wojskowym Sądzie Okręgowym w Warszawie.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 662, 1165, 1247, 1433 i 1623 oraz z 2014 r. poz. 31.