OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2 lipca 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) obwieszcza się, co następuje:

W sądach powszechnych zostały zwolnione:

1) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gliwicach;

2) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Opolu;

3) sześć stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;

4) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej;

5) pięć stanowisk sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku;

6) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi;

7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Oleśnie;

8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Zgierzu.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410,1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698.