OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 18 września 2007 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2008

Na podstawie art. 291 ust. 2 w związku z art. 312 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm. 2) ) ogłasza się:

1) górne jednostkowe stawki kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, zawarte w załączniku nr 1 do obwieszczenia;

2) jednostkowe stawki kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, za:

a) poszczególne substancje, w tym substancje wyrażone jako wskaźniki, za przekroczenie:

— dopuszczalnej ilości i składu ścieków, z wyjątkiem zawiesiny łatwo opadającej,

— minimalnej procentowej redukcji stężeń substancji w ściekach,

— dopuszczalnej masy substancji w odprowadzanych ściekach przypadającej na jednostkę masy wykorzystanego surowca, materiału, paliwa lub wytworzonego produktu

— zawarte w załączniku nr 2 do obwieszczenia,

b) przekroczenie dopuszczalnej temperatury wprowadzanych ścieków, za jeden m3, zawarte w załączniku nr 3 do obwieszczenia.

c) przekroczenie dopuszczalnego odczynu wprowadzanych ścieków, za jeden m3, zawarte w załączniku nr 4 do obwieszczenia;

3) jednostkową stawkę kary za przekroczenie dopuszczalnej ilości zawiesiny łatwo opadającej, za jeden litr, wynoszącą 10,31 zł;

4) jednostkową stawkę kary za przekroczenie dopuszczalnego stopnia rozcieńczenia ścieków, eliminującego toksyczne oddziaływanie ścieków na ryby, za jeden m3, wynoszącą 10,31 zł;

5) jednostkową stawkę kary za przekroczenie dopuszczalnej ilości sztucznych substancji promieniotwórczych w ściekach, za jeden m3, wynoszącą 10,31 zł;

6) górną jednostkową stawkę kary za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu przenikającego do środowiska, za jeden dB przekroczenia, wynoszącą 52,82 zł;

7) jednostkowe stawki kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, zawarte w załączniku nr 5 do obwieszczenia.

Załączniki do obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 18 września 2007 r. (poz. 732)

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 246).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 124, poz. 859, Nr 147, poz. 1033 i Nr 176, poz. 1238.