OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 marca 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) obwieszcza się, co następuje:

W sądach powszechnych zostały zwolnione:

1) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu;

2) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu;

3) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej;

4) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie;

5) trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kłodzku;

6) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Limanowej;

7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi;

8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Miliczu;

9) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu;

10) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Starachowicach;

11) trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57 i Nr 26, poz. 156 i 157.