OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie obwieszczenia o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

Na podstawie art. 56 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) obwieszcza się, co następuje:

W obwieszczeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 2007 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego (M. P. Nr 31, poz. 361) w pkt 9, 11—15 liczba zwolnionych stanowisk sędziowskich wynosi:

9) pięć stanowisk sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie;

11) cztery stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie;

12) jedenaście stanowisk sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie;

13) trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie;

14) jedno stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie;

15) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410,1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484 i Nr 99, poz. 664.