OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 10 grudnia 2007 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) obwieszcza się, co następuje:

W sądach powszechnych zostały zwolnione:

1) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim;

2) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Kielcach;

3) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Tarnowie;

4) trzy stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;

5) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Głogowie;

6) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kutnie;

7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi;

8) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach;

9) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Zambrowie.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410,1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698.