OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 1 sierpnia 2007 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

Na podstawie art. 56 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) obwieszcza się, co następuje:

W sądach powszechnych zostały zwolnione:

1) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach;

2) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie;

3) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;

4) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Katowicach;

5) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Kielcach;

6) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Płocku;

7) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Świdnicy;

8) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Zamościu;

9) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie;

10) cztery stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kielcach;

11) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Starachowicach;

12) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Staszowie.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959 i Nr 138, poz. 976.