OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. o sprostowaniu błędu

Na podstawie art. 17 ust. 2b ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) w oświadczeniu rządowym z dnia 6 sierpnia 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Europejskiej konwencji o koprodukcji filmowej, sporządzonej w Strasburgu dnia 2 października 1992 r. (Dz. U. Nr 196, poz. 1913) w punkcie 2, w deklaracji Republiki Francuskiej, zdanie drugie powinno mieć brzmienie:

„Zgodnie z art. 20 ust. 1 konwencji, Rząd Republiki Francuskiej deklaruje, że art. 2 ust. 4 nie ma zastosowania do dwustronnych stosunków koprodukcyjnych Francji z innymi stronami konwencji.”.


1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 220, poz. 1725).