OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie likwidacji strefy działań wojennych na terytorium Królestwa Kambodży

Na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie należności pieniężnych i świadczeń otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa (Dz. U. Nr 110, poz. 1257, z późn. zm. 2) ) oraz w związku z obwieszczeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 maja 1993 r. w sprawie uznania terytorium państwa Kambodży za strefę działań wojennych (M. P. Nr 29, poz. 317) potwierdza się, że od dnia 1 grudnia 1993 r. rejon działań misji specjalnej wykonywanej przez Siły Ochronne ONZ (UNTAC), w skład której wchodzi Polski Kontyngent Wojskowy w Królestwie Kambodży, nie znajduje się w strefie działań wojennych.


1)  Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 216, poz. 1605).

2)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 31, poz. 282, z 2003 r. Nr 204, poz. 1977, z 2004 r. Nr 202, poz. 2068 i Nr 285, poz. 2848 oraz z 2007 r. Nr 41, poz. 259.