OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 10 marca 2009 r. o sprostowaniu błędu

Na podstawie art. 17 ust. 2b ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206) w polskim tekście Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 17 listopada 1993 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 53, poz. 285), prostuje się następujące błędy:

w art. 3 w ust. 1 w lit. d zamiast wyrażenia „osobę prawną oraz spółkę osobową lub stowarzyszenie” powinno być „osobę prawną, spółkę osobową lub stowarzyszenie”,

w art. 3 w ust. 1 w lit. f zamiast wyrazu „stowarzyszenie” powinno być wyrażenie „każdą osobę prawną”,

w art. 5 w ust. 5 zamiast wyrażenia „chyba że czynności wykonywane przez tę osobę ograniczają się do rodzajów działalności, które, gdyby były wykonywane za pośrednictwem stałej placówki,” powinno być wyrażenie „chyba że czynności wykonywane przez tę osobę ograniczają się do rodzajów działalności wymienionych w ustępie 4, które, gdyby były wykonywane za pośrednictwem stałej placówki,”,

w art. 5 w ust. 6 zamiast wyrażenia „tylko w tego powodu” powinno być wyrażenie „tylko z tego powodu”,

w art. 10 w ust. 2 zamiast wyrażenia „jeżeli odbiorca dywidend jest ich właścicielem, to podatek ten nie może przekroczyć:

a) 5 procent kwoty dywidend brutto, jeżeli ich właścicielem jest spółka (inna niż spółka osobowa), której udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 25 procent,” powinno być wyrażenie „jeżeli odbiorca dywidend jest osobą do nich uprawnioną, to podatek ten nie może przekroczyć:

a) 5 procent kwoty dywidend brutto, jeżeli osobą uprawnioną do dywidend jest spółka (inna niż spółka osobowa), której udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 25 procent,”,

w art. 10 w ust. 4 zamiast wyrażenia „Postanowienia ustępów 1 i 2 nie mają zastosowania, jeżeli właściciel dywidend, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie” powinno być wyrażenie „Postanowienia ustępów 1 i 2 nie mają zastosowania, jeżeli osoba uprawniona do dywidend, mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie,”,

w art. 11 w ust. 2 zamiast zdania „Jednakże takie odsetki mogą być również opodatkowane w Umawiającym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie z ustawodawstwem tego Państwa, ale jeżeli odbiorca odsetek jest ich właścicielem, podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 10 procent kwoty brutto tych odsetek.” powinno być zdanie „Jednakże takie odsetki mogą być również opodatkowane w Umawiającym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie z ustawodawstwem tego Państwa, ale jeżeli odbiorca odsetek jest osobą do nich uprawnioną, podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 10 procent kwoty brutto tych odsetek.”,

w art. 11 w ust. 5 zamiast wyrażenia „Postanowienia ustępów 1 i 2 nie mają zastosowania, jeżeli właściciel odsetek, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie bądź wykonuje w drugim Państwie, w którym powstają odsetki” powinno być wyrażenie „Postanowienia ustępów 1 i 2 nie mają zastosowania, jeżeli osoba uprawniona do odsetek, mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie wykonuje w drugim Państwie, w którym powstają odsetki”,

w art. 11 w ust. 7 zamiast wyrażenia „właścicielem odsetek” powinno być wyrażenie „osobą uprawnioną do odsetek”,

w art. 12 w ust. 2 zamiast wyrażenia „jest ich właścicielem” powinno być wyrażenie „jest osobą do nich uprawnioną,”,

w art. 12 w ust. 4 zamiast wyrażenia „Postanowienia ustępów 1 i 2 nie mają zastosowania, jeżeli właściciel należności licencyjnych, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie” powinno być wyrażenie „Postanowienia ustępów 1 i 2 nie mają zastosowania, jeżeli osoba uprawniona do należności licencyjnych, mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, prowadzi w drugim Umawiającym się Państwie”,

w art. 12 w ust. 6 zamiast wyrazów „właścicielem” i „właściciel” powinny być wyrażenia „osobą uprawnioną do należności licencyjnych” i „osoba uprawniona do należności licencyjnych”,

w art. 14 w ust. 1 zamiast wyrażenia „okresy nie przekraczające” powinno być wyrażenie „okresy przekraczające”,

w art. 16 zamiast wyrażenia „w radzie nadzorczej spółki” powinno być wyrażenie „w zarządzie”.

wart. 18 w ust. 1 zamiast wyrażeń „emerytury i inne podobne świadczenia” i „odbiorca emerytury” powinny być wyrażenia „emerytury, renty i inne podobne świadczenia” i „odbiorca emerytury lub renty”,

w art. 18 w ust. 2 zamiast wyrażenia „emerytury i inne świadczenia” powinno być wyrażenie „emerytury, renty i inne świadczenia”,

w art. 19 w ust. 1 w lit. a zamiast wyrazu „emerytura” powinno być wyrażenie „emerytura lub renta”,

w art. 19 w ust. 3 zamiast wyrażenia „wynagrodzeń i emerytur” powinno być wyrażenie „wynagrodzeń, emerytur oraz rent”,

w art. 20 zamiast wyrażenia „Należności otrzymywane na utrzymanie się, kształcenie lub odbywanie praktyki przez studenta, stypendystę, ucznia lub praktykanta ” powinno być wyrażenie „Należności otrzymywane na utrzymanie się, kształcenie lub odbywanie praktyki przez studenta, ucznia lub praktykanta”,

w art. 21 w ust. 1 zamiast wyrażeń „w uniwersytecie”, „szkole pomaturalnej bądź innej uznanej placówce oświatowej” i „stałe miejsce zamieszkania” powinny być wyrażenia „na uniwersytecie”, „w szkole pomaturalnej bądź w innej placówce oświatowej” i „miejsce zamieszkania”.

w art. 23 zamiast ust. 3 w brzmieniu

„Majątek, który stanowią statki morskie, statki powietrzne i pojazdy transportu drogowego, eksploatowane w komunikacji międzynarodowej, oraz barki w żegludze śródlądowej, jak również majątek ruchomy służący do eksploatacji takich statków morskich, statków powietrznych, pojazdów transportu drogowego i barek eksploatowanych przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa, podlega opodatkowaniu tylko w tym Państwie.”

powinien być ust. 3 w brzmieniu

„Majątek, który stanowią statki morskie, statki powietrzne i pojazdy transportu drogowego, eksploatowane w komunikacji międzynarodowej, jak również majątek ruchomy służący do eksploatacji takich statków morskich, statków powietrznych i pojazdów transportu drogowego eksploatowanych przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa, podlega opodatkowaniu tylko w tym Państwie.”,

w art. 27 w ust. 1 zamiast wyrażenia „w jawnym postępowaniu sądowym lub postępowaniach sądowych” powinno być wyrażenie „w jawnym postępowaniu sądowym lub orzeczeniach sądowych”.


1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 216, poz. 1605).