OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007—2013 oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007—2013

Na podstawie art. 28 ust. 1a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984) ogłasza się listę projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007—2013 oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007—2013, stanowiącą załącznik do obwieszczenia.

1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 131, poz. 916 oraz z 2007 r. Nr 110, poz. 761 i Nr 148, poz. 1042).