OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007—2013

Na podstawie art. 28 ust. 1a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984) ogłasza się listę projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007—2013, stanowiącą załącznik do obwieszczenia 2) .

1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).

2) Obwieszczenie zastępuje listę projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007—2013 ogłoszoną obwieszczeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007—2013 (M. R Nr 89, poz. 971 oraz z 2008 r. Nr 16, poz. 177).