OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie publikacji wykazu beneficjentów

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 214, poz. 1349) informuje się, że:

1) dane zawarte w wykazie beneficjentów, którzy otrzymali w latach budżetowych 2007 i 2008 środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) lub Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), będą opublikowane na stronie internetowej administrowanej przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rozwoju wsi i ministra właściwego do spraw rynków rolnych zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz. Urz. UE L 209 z 11.08.2005, str. 1, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 259/2008 z dnia 18 marca 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie publikowania informacji na temat beneficjentów środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 76 z 19.03.2008, str. 28);

2) dane, o których mowa w pkt 1, mogą być przetwarzane przez organy audytowe i dochodzeniowe Wspólnot oraz państw członkowskich dla zabezpieczenia interesów finansowych Wspólnot, a beneficjenci mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich ochrony na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działami administracji rządowej — rozwój wsi oraz rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).