OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie wykazu zakładów zajmujących się wytwarzaniem lub obrotem paszami 2)

Na podstawie art. 11 ust. 4 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045) ogłasza się:

1) wykaz zakładów zajmujących się wytwarzaniem lub wprowadzaniem do obrotu pasz, których działalność podlega rejestracji albo zatwierdzeniu przez powiatowego lekarza weterynarii, określony w załączniku nr 1 do obwieszczenia;

2) wykaz zakładów państw trzecich, z których dopuszcza się przywóz pasz, określony w załączniku nr 2 do obwieszczenia.

Załączniki do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 listopada 2007 r. (poz. 1077)

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Obwieszczenie wykonuje postanowienia rozporządzenia (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz (Dz. Urz. UE L 35 z 08.02.2005, str. 1) oraz wdraża postanowienia dyrektywy Rady 95/69/WE z dnia 22 grudnia 1995 r. ustanawiającej warunki i środki dla zatwierdzania i rejestracji określonych zakładów i pośredników prowadzących działalność w sektorze pasz zwierzęcych i zmieniającej dyrektywy 70/524/EWG, 74/63/EWG, 79/373/EWG i 82/471/EWG (Dz. Urz. WE L 332 z 30.12.1995, str. 15, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 18, str. 365, z późn. zm.).