OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Na podstawie art. 3 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm. 2) ) ogłasza się, co następuje:

§ 1. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2007 r. w sprawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M. P. Nr 94, poz. 1035), zmienionym obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2009 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M. P. Nr 72, poz. 913), obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M. P. Nr 19, poz. 193), obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M. P. Nr 47, poz. 651) oraz obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2010 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M. P. Nr 69, poz. 861) wprowadza się następujące zmiany:

1) w części „Spis załączników do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” tytuł załącznika 14 otrzymuje brzmienie:

„Kalkulacja płatności dla działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne””;

2) w rozdziale 3:

a) w podrozdziale 3.1 w pkt 3.1.3 „Środowisko i gospodarka gruntami” w części „Różnorodność biologiczna na obszarach wiejskich” w akapicie trzecim zdanie ostatnie otrzymuje brzmienie:

„Takie podejście do gospodarki leśnej znalazło odzwierciedlenie w realizowanych celach działania „Zalesienie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne”.”,

b) w podrozdziale 3.4 w części „Doświadczenia wyniesione z wdrażania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 dla poszczególnych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” w „Działaniu 5. Zalesianie gruntów rolnych” w akapicie pierwszym zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Mając na uwadze m.in. ten postulat, w PROW 2007-2013 proponuje się ograniczenie maksymalnej powierzchni możliwej do zalesienia przez jednego beneficjenta do 100 ha, a także wykluczenie z zalesień trwałych użytków zielonych.”;

3) w rozdziale 5 w podrozdziale 5.3 w pkt 5.3.1 „Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego”:

a) w działaniu „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” po części „Podział roli z innymi instrumentami finansowymi UE (ESF)” dodaje się część „Spójność z pierwszym filarem” w brzmieniu:

„Spójność z pierwszym filarem

Owoce i warzywa (rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (..rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2007, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem Rady (WE) nr 1234”)

Jeżeli w programie operacyjnym, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiającym przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 350 z 31.12.2007, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1580/2007”, uznanej organizacji producentów owoców i warzyw uwzględniono realizację szkoleń o zakresie tematycznym zbieżnym z zakresem tematycznym szkoleń w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”, to dana organizacja podlega wyłączeniu ze wsparcia na tego typu szkolenia w ramach PROW 2007-2013.

W celu wyeliminowania podwójnego finansowania tych samych operacji z dwóch różnych źródeł, na poziomie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotu wdrażającego prowadzone będą kontrole administracyjne.”,

b) w działaniu „Ułatwianie startu młodym rolnikom” w części „Kryteria dostępu” w akapicie drugim pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) stanowi lub będzie stanowiło własność beneficjenta lub przedmiot dzierżawy z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (umowa dzierżawy zawarta na okres co najmniej 5 lat), lub przedmiot dzierżawy od innego podmiotu (umowa dzierżawy zawarta w formie aktu notarialnego albo z datą pewną na okres co najmniej 10 lat);”,

c) w działaniu „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów”:

— w części „Uzasadnienie” w akapicie drugim zdanie ostatnie otrzymuje brzmienie:

„W ramach działania zakłada się zapewnienie dostępu do usług z zakresu doradztwa rolniczego i leśnego rolnikom oraz posiadaczom lasu.”,

— w części „Zakres działania” uchyla się akapit czwarty,

—część „Definicja beneficjenta” otrzymuje brzmienie:

„Definicja beneficjenta

Rolnicy i posiadacze lasów, którzy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej posiadają gospodarstwo rolne lub las.”,

— po części „Liczba beneficjentów” dodaje się część „Spójność z pierwszym filarem” w brzmieniu:

„Spójność z pierwszym filarem

Owoce i warzywa (rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007)

Jeżeli w programie operacyjnym, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1580/2007, uznanej organizacji producentów owoców i warzyw uwzględniono realizację usług doradczych zbieżnych z usługami doradczymi świadczonymi w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów”, to członkowie tej organizacji podlegają wyłączeniu ze wsparcia na tego typu usługi doradcze w ramach PROW 2007-2013.

W celu wyeliminowania podwójnego finansowania tych samych operacji z dwóch różnych źródeł, na poziomie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzone będą kontrole administracyjne.”,

d) w działaniu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w części „Spójność z pierwszym filarem” część „Owoce i warzywa (art. 14 ust. 4 i art. 15 rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96)” otrzymuje brzmienie:

Owoce i warzywa (rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007, rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania (Dz. U. Nr 98, poz. 822))

Jeżeli w planie dochodzenia do uznania wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw lub w programie operacyjnym, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1580/2007, uznanej organizacji producentów owoców i warzyw uwzględniono realizację operacji o zakresie zbieżnym z zakresem działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, to dany podmiot oraz jego członkowie podlegają wyłączeniu ze wsparcia na tego typu operacje w ramach PROW 2007-2013.

W celu wyeliminowania podwójnego finansowania tych samych operacji z dwóch różnych źródeł, na poziomie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzone będą kontrole administracyjne.”,

e) w działaniu „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”:

— w części „Cel działania” dodaje się akapit w brzmieniu:

„Pomoc udzielana w ramach działania ma przyczynić się do konsolidacji podmiotów w zakresie przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych. Konsolidacja występuje w przypadku, gdy:

1) łączą się co najmniej 2 podmioty prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa: mleka, mięsa, owoców i warzyw, zboża, których następcą prawnym jest podmiot, w którym producenci rolni posiadają większość praw głosu lub decydujący wpływ na jego działalność (a w przypadku sektora przetwórstwa mleka kontrolują go w całości);

2) beneficjent realizuje operację dotyczącą wprowadzania do obrotu: mleka i wyrobów z mleka, mięsa i wyrobów z mięsa, owoców i warzyw oraz zboża, w którym większość udziałów posiada co najmniej 5 podmiotów (udział każdego z nich nie może przekraczać 20% udziałów całości beneficjenta), prowadzących, przynajmniej od dnia 1 stycznia 2007 r., działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych, wśród których większość udziałowców po konsolidacji stanowią podmioty, w których producenci rolni posiadają bezpośrednio większość praw głosu lub wywierają decydujący wpływ na jego działalność.”,

— w części „Rodzaj i wielkość przedsiębiorstwa beneficjenta” akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„W ramach działania zakłada się priorytetowe traktowanie:

1) grup producentów rolnych;

2) wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw;

3) uznanych organizacji producentów owoców i warzyw;

4) podmiotów skonsolidowanych w zakresie przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych.

W związku z tym wprowadza się dwuetapowy nabór wniosków o przyznanie pomocy, preferujący te podmioty w zakresie pierwszeństwa składania wniosków.

Szczegółowe zasady w tym zakresie określone są w przepisach krajowych.”,

— w części „Główne sektory produkcji” akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Pomocą finansową objęte są projekty dotyczące sprzedaży hurtowej produktów rolnych: owoców i warzyw, kwiatów i roślin, mleka i wyrobów mleczarskich, mięsa i wyrobów z mięsa, zbóż, rzepaku oraz materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych.”,

— część „Rodzaj wsparcia” otrzymuje brzmienie:

„Rodzaj wsparcia

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych projektu. Maksymalna wysokość pomocy, przyznana w okresie realizacji PROW jednemu beneficjentowi:

1) prowadzącemu działalność w zakresie przetwarzania: mleka, mięsa, owoców i warzyw oraz zboża, który jest następcą prawnym innych podmiotów prowadzących działalność w powyższym zakresie, w którym producenci rolni posiadają bezpośrednio większość praw głosu lub wywierają decydujący wpływ na jego działalność (a w przypadku sektora przetwórstwa mleka kontrolują go w całości), wynosi 50 000 000 zł (12 808 033,25 euro) albo

2) prowadzącemu działalność w zakresie wprowadzania do obrotu: mleka i wyrobów z mleka, mięsa i wyrobów z mięsa, owoców i warzyw oraz zboża, w którym większość udziałów posiada co najmniej 5 podmiotów (udział każdego z nich nie może przekraczać 20% całości udziałów przedsiębiorstwa), prowadzących, przynajmniej od dnia 1 stycznia 2007 r., działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych, wśród których co najmniej połowę udziałowców po konsolidacji stanowią podmioty, w których producenci rolni posiadają bezpośrednio większość praw głosu lub wywierają decydujący wpływ na ich działalność, wynosi 50 000 000 zł (12 808 033,25 euro).

Zgodnie z art. 28 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005, wsparcie może zostać udzielone podmiotom spełniającym definicje mikro-, małego, średniego przedsiębiorstwa bądź przedsiębiorstwu zatrudniającemu mniej niż 750 pracowników lub posiadającemu obrót nieprzekraczający 200 milionów euro.

W pozostałych przypadkach maksymalna wysokość pomocy przyznana w okresie realizacji PROW jednemu beneficjentowi wynosi 20 000 000 zł (5 123 213,3 euro).

Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może być niższa niż 100 000 zł (25 616,1 euro). Równowartość kwoty wyrażona w euro ma charakter indykatywny.”,

— w części „Spójność z pierwszym filarem” część „Owoce i warzywa” otrzymuje brzmienie:

Owoce i warzywa (rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007, rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania)

Jeżeli w planie dochodzenia do uznania wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw lub w programie operacyjnym, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1580/2007, uznanej organizacji producentów owoców i warzyw uwzględniono realizację operacji o zakresie zbieżnym z zakresem działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, to dany podmiot oraz jego członkowie podlegają wyłączeniu ze wsparcia na tego typu operacje w ramach PROW 2007-2013.

W celu wyeliminowania podwójnego finansowania tych samych operacji z dwóch różnych źródeł, na poziomie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzone będą kontrole administracyjne.”,

f) w działaniu „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”:

— w części „Lista wspólnotowych i krajowych systemów jakości żywności kwalifikujących się do wsparcia” w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) produkcja ekologiczna w rozumieniu rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych, a także w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91.”,

— w części „Lista produktów kwalifikujących się do pomocy w ramach mechanizmu jakości wybranego w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności””:

— w pkt 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Obecnie na poziomie krajowym są rozpatrywane lub też zostały już zaakceptowane i przesłane do Komisji Europejskiej następujące, spełniające ww. wymagania, wnioski o rejestrację we wspólnotowym systemie jakości żywności:

jako Chroniona Nazwa Pochodzenia:

bryndza podhalańska (rozporządzenie Komisji (WE) nr 642/2007), oscypek (rozporządzenie Komisji (WE) nr 127/2008), redykołka (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1176/2009), wiśnia nadwiślanka (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1232/2009), podkarpacki miód spadziowy (rozporządzenie Komisji (UE) nr 710/2010);

— jako Chronione Oznaczenie Geograficzne: miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich (rozporządzenie Komisji (WE) nr 483/2008), wielkopolski ser smażony (rozporządzenie Komisji (WE) nr 323/2009), „truskawka kaszubska” lub „kaszëbskô malëna” (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1155/2009), kiełbasa lisiecka (rozporządzenie Komisji (UE) nr 918/2010), suska sechlońska (rozporządzenie Komisji (UE) nr 897/2010), miód kurpiowski (rozporządzenie Komisji (UE) nr 613/2010), fasola korczyńska (rozporządzenie Komisji (UE) nr 612/2010);

— jako Gwarantowana Tradycyjna Specjalność: staropolskie miody pitne: czwórniak, trójniak, dwójniak, półtorak (rozporządzenie      Komisji      (WE) nr 729/2008), olej rydzowy (rozporządzenie Komisji (WE) nr 506/2009).”,

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Produkty rolnictwa ekologicznego, roślinne i zwierzęce, wyprodukowane zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych oraz przetwory i wyroby wyprodukowane lub wytworzone z ww. produktów oraz produkty wyprodukowane zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91.”,

— w pkt 3 zdanie ostatnie otrzymuje brzmienie:

„Przygotowano dwadzieścia cztery metodyki, które obejmują następujące produkty: agrest, borówka wysoka, brzoskwinia i morela, buraki ćwikłowe, cebula, gruszki, jabłka, kalafior, kapusta głowiasta, malina, marchew, ogórek gruntowy, ogórek pod osłonami, papryka, pomidory pod osłonami, porzeczka czarna i czerwona, sałata pod osłonami, śliwki, truskawki, wiśnie, ziemniaki, pomidor gruntowy, rzepak ozimy i jary, kukurydza.”,

— w części „Zgodność z I filarem Wspólnej Polityki Rolnej”:

— tytuł:

„Zgodność z I filarem Wspólnej Polityki Rolnej”

zastępuje się tytułem:

„Spójność z pierwszym filarem”,

— akapity piąty i szósty otrzymują brzmienie:

„Jeżeli w programie operacyjnym, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1580/2007, uznanej organizacji producentów owoców i warzyw uwzględniono realizację operacji o zakresie zbieżnym z zakresem działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”, to członkowie tej organizacji podlegają wyłączeniu ze wsparcia na tego typu operacje w ramach PROW 2007-2013.

W celu wyeliminowania podwójnego finansowania tych samych operacji z dwóch różnych źródeł, na poziomie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzone będą kontrole administracyjne.”,

g) w działaniu „Działania informacyjne i promocyjne”:

— w części „Lista systemów kwalifikujących się do pomocy w ramach mechanizmu jakości, wybranego w ramach działania „Działania informacyjne i promocyjne”” w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) produkcja ekologiczna w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91.”,

— w części „Lista produktów kwalifikujących się do pomocy w ramach poszczególnych systemów mechanizmu jakości wybranych w ramach działania „Działania informacyjne i promocyjne””:

— w pkt 1 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„Obecnie na poziomie krajowym są rozpatrywane lub też zostały już zaakceptowane i przesłane do Komisji Europejskiej następujące, spełniające ww. wymagania, wnioski o rejestrację we wspólnotowym systemie jakości żywności:

jako Chroniona Nazwa Pochodzenia:

bryndza podhalańska (rozporządzenie Komisji (WE) nr 642/2007), oscypek (rozporządzenie Komisji (WE) nr 127/2008), redykołka (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1176/2009), wiśnia nadwiślanka (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1232/2009), podkarpacki miód spadziowy (rozporządzenie Komisji (UE) nr 710/2010);

jako Chronione Oznaczenie Geograficzne: miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich (rozporządzenie Komisji (WE) nr 483/2008), rogal świętomarciński (rozporządzenie      Komisji      (WE) nr 1070/2008), wielkopolski ser smażony (rozporządzenie Komisji (WE) nr 323/2009), andruty kaliskie (rozporządzenie Komisji (WE) nr 326/2009), „truskawka kaszubska” lub „kaszëbskô malëna” (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1155/2009), kiełbasa lisiecka (rozporządzenie Komisji (UE) nr 918/2010), suska sechlońska (rozporządzenie Komisji (UE) nr 897/2010), miód kurpiowski (rozporządzenie Komisji (UE) nr 613/2010), fasola korczyńska (rozporządzenie Komisji (UE) nr 612/2010);

jako Gwarantowana Tradycyjna Specjalność: staropolskie miody pitne: czwórniak, trójniak, dwójniak, półtorak (rozporządzenie Komisji (WE) nr 729/2008), olej rydzowy (rozporządzenie Komisji (WE) nr 506/2009), pierekaczewnik (rozporządzenie Komisji (WE) nr 567/2009).”,

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Produkty rolnictwa ekologicznego, roślinne i zwierzęce, wyprodukowane zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91.”,

— w pkt 3 zdanie ostatnie otrzymuje brzmienie:

„Przygotowano dwadzieścia cztery metodyki, które obejmują następujące produkty: agrest, borówka wysoka, brzoskwinia i morela, buraki ćwikłowe, cebula, gruszki, jabłka, kalafior, kapusta głowiasta, malina, marchew, ogórek gruntowy, ogórek pod osłonami, papryka, pomidory pod osłonami, porzeczka czarna i czerwona, sałata pod osłonami, śliwki, truskawki, wiśnie, ziemniaki, pomidor gruntowy, rzepak ozimy i jary, kukurydza.”,

— w części „Spójność z pierwszym filarem WPR. Kryteria i zasady administracyjne mające na celu zapewnienie, że operacje korzystające w sposób wyjątkowy ze wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w mechanizmach wsparcia wymienionych w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1974/2006 oraz w systemach wsparcia ustanowionych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3/2008”:

— lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) jeżeli w programie operacyjnym, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1580/2007, uznanej organizacji producentów owoców i warzyw uwzględniono realizację operacji o zakresie zbieżnym z zakresem działania „Działania informacyjne i promocyjne”, to dana organizacja oraz jej członkowie podlegają wyłączeniu ze wsparcia na tego typu operacje w ramach PROW 2007-2013.”,

— akapity drugi — czwarty otrzymują brzmienie:

„W celu wyeliminowania podwójnego finansowania tych samych operacji z dwóch różnych źródeł, na poziomie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzone będą kontrole administracyjne.”;

4) w rozdziale 5 w podrozdziale 5.3 w pkt 5.3.2 „OŚ 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich”:

a) w działaniu „Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe)”:

— w części „Forma i wysokość pomocy” w tabeli:

— lp. 2 otrzymuje brzmienie:


2. Rolnictwo ekologiczne 2. Wariant 2.1. Uprawy rolnicze

(dla których zakończono okres przestawiania)

790 zł/ha (202,4 euro/ha)
3. Wariant 2.2. Uprawy rolnicze (w okresie przestawiania) 840 zł/ha (215,2 euro/ha)
4. Wariant 2.3. Trwałe użytki zielone

(dla których zakończono okres przestawiania)

260 zł/ha (66,6 euro/ha)
5. Wariant 2.4. Trwałe użytki zielone (w okresie przestawiania) 330 zł/ha (84,5 euro/ha)
6. Wariant 2.5. Uprawy warzywne

(dla których zakończono okres przestawiania)

1300 zł/ha (333 euro/ha)
7. Wariant 2.6. Uprawy warzywne (w okresie przestawiania) 1550 zł/ha (397 euro/ha)
8. Wariant 2.7. Uprawy zielarskie

(dla których zakończono okres przestawiania)

1050 zł/ha (269 euro/ha)
9. Wariant 2.8. Uprawy zielarskie (w okresie przestawiania) 1150 zł/ha (294,6 euro/ha)
10. Wariant 2.9. Uprawy sadownicze + jagodowe (dla których zakończono okres przestawiania) 1540 zł/ha (394,5 euro/ha)
11. Wariant 2.10. Uprawy sadownicze + jagodowe (w okresie przestawiania) 1800 zł/ha (461,1 euro/ha)
12. Wariant 2.11. Pozostałe uprawy sadownicze + jagodowe (dla których zakończono okres przestawiania) 650 zł/ha (166,5 euro/ha)
12a. Uprawa orzecha włoskiego nieowocująca (dla których zakończono okres przestawiania) 160 zł/ha (41,0 euro/ha)
12b. Uprawa orzecha włoskiego owocująca

(dla których zakończono okres przestawiania)

650 zł/ha (166,5 euro/ha)
13. Wariant 2.12. Pozostałe uprawy sadownicze + jagodowe (w okresie przestawiania) 800 zł/ha (204,9 euro/ha)
13a. Uprawa orzecha włoskiego nieowocująca (w okresie przestawiania) 160 zł/ha (41,0 euro/ha)
13b. Uprawa orzecha włoskiego owocująca (w okresie przestawiania) 800 zł/ha (204,9 euro/ha)

— lp. 8 otrzymuje brzmienie:


8. Ochrona gleb i wód 35. Wariant 8.1. Wsiewki poplonowe 330 zł/ha (84,5 euro/ha)
Wariant 8.1. Wsiewki poplonowe na obszarach zagrożonych erozją wodną 458 zł/ha (117,3 euro/ha)
36. Wariant 8.2. Międzyplon ozimy 420 zł/ha (107,6 euro/ha)
Wariant 8.2. Międzyplon ozimy na obszarach zagrożonych erozją wodną 750 zł/ha (192,1 euro/ha)
37. Wariant 8.3. Międzyplon ścierniskowy 400 zł/ha (102,5 euro/ha)
Wariant 8.3. Międzyplon ścierniskowy na obszarach zagrożonych erozją wodną 690 zł/ha (176,7 euro/ha)

— w części „Założenia metodologiczne dla kalkulacji płatności rolnośrodowiskowych w ramach programu rolnośrodowiskowego” tabela „Planowane liczebności lokalnych ras zwierząt gospodarskich w programie rolnośrodowiskowym na lata 2007-2013 oraz projekcja finansowa kosztów realizacji” otrzymuje brzmienie:

„Planowane liczebności lokalnych ras zwierząt gospodarskich w programie rolnośrodowiskowym na lata 2007-2013 oraz projekcja finansowa kosztów realizacji


Gatunek/Rasa/Odmiana Wielkość populacji krajowej Całkowity budżet na lata 2007-2013
2005 3) 2013 4)
1 2 3 4
OGÓŁEM 11232 91950 242 666 800
Bydło 810 11850 55 036 500
Bydło polskie czerwone 735 4 500 21 140 000
Bydło białogrzbiete 75 350 1 736 500
Bydło polskie czerwono-białe —* 4 000 19 185 000
Bydło polskie czarno-białe 3 000 12 975 000
Konie 1318 13 000 81 825 000
Koniki polskie 261 2 000 11325 000
Konie huculskie 506 2 500 15 750 000
Konie małopolskie 349 2 000 12 645 000
Konie śląskie 202 1500 9 255 000
Konie wielkopolskie 1000 6 450 000
Konie sokólskie 2 000 13 200 000
Konie sztumskie 2 000 13 200 000
Owce 8 004 60 600 89 759 800
Owce rasy wrzosówka 1833 9 000 14 506 000
Owce rasy świniarka 228 1500 2 166 000
Owce rasy olkuska 179 1500 2 093 900
Polskie owce górskie odmiany barwnej 142 1500 2 125 000
Owce rasy merynos barwny 84 600 841 500
Owce uhruskie 228 7 000 11338 000
Owce wielkopolskie 1376 8 000 11265 000
Owce żelaźnieńskie 122 1000 1 403 000
Owce korideil 192 1500 2 135 400
Owce kamienieckie 622 4 000 5 530 000
Owce pomorskie 2 998 9 000 14 453 000
Cakiel podhalański 8 000 10 935 000
Merynos polski w starym typie 8 000 10 968 000
Trzoda chlewna 1100 6 500 16 045 500
Puławska 500 1500 4 816 500
Złotnicka biała 350 2 500 5 358 000
Złotnicka pstra 250 2 500 5 871000

* Do 2005 r. populacja nie była objęta Programem Ochrony Zasobów Genetycznych.”,

— po części „Postanowienia przejściowe” dodaje się część „Spójność z pierwszym filarem” w brzmieniu:

„Spójność z pierwszym filarem

Jeżeli w programie operacyjnym, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1580/2007, uznanej organizacji producentów owoców i warzyw uwzględniono realizację działań zbieżnych z zakresem pakietów/ wariantów działań „Programu rolnośrodowiskowego”, to członkowie tej organizacji podlegają wyłączeniu ze wsparcia na tego typu pakiety/warianty w ramach PROW 2007-2013.

W celu wyeliminowania podwójnego finansowania tych samych operacji z dwóch różnych źródeł, na poziomie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzone będą kontrole administracyjne.”,

— część „Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie” otrzymuje brzmienie:

„Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie

Skwantyfikowane wartości docelowe dla wskaźników monitorowania


Typ wskaźnika Wskaźnik Wartość docelowa 2007-2013
Produkt Liczba wariantów realizowanych

w gospodarstwach rolnych wspieranych w ramach pakietu

10 600
Wielkość populacji poszczególnych gatunków

i ras zwierząt objętych ochroną zasobów genetycznych

91 950 sztuk


b) w działaniu „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”:

— w części „Odniesienie do planów urządzenia lasu (z uwzględnieniem aspektów środowiskowych)” po akapicie trzecim dodaje się akapit w brzmieniu:

„W momencie ustanowienia planów ochrony lub planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 definiujących cele zarządzania tymi obszarami będzie istniała możliwość zalesiania na niektórych obszarach Natura 2000.”,

— w części „Zakres działania”:

— w akapicie drugim zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Specyfiką Polski jest duże rozdrobnienie własności gruntów użytkowanych rolniczo, zarówno co do powierzchni, jak i szerokości działek, co zasadniczo ogranicza możliwość ich zalesiania z uwagi na niespełnianie wymogów minimalnej powierzchni (większej niż 0,5 ha) oraz szerokości działki (większej niż 20 m).”,

— w „Schemacie II. Zalesianie gruntów innych niż rolne” w akapicie piątym pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6) powierzchnia zalesienia wynosi więcej niż 0,5 ha, przy szerokości zalesionej działki — większej niż 20 m, z wyjątkiem gruntów graniczących z lasem. W przypadku wniosku składanego przez grupę rolników łączna powierzchnia zakwalifikowana do zalesienia musi wynosić 2 ha w jednym obrysie;

7) maksymalna powierzchnia gruntu do zalesienia zgłaszana w okresie programowania 2007-2013 przez jednego rolnika nie może być większa niż 100 ha;”,

— w części „Kryteria dostępu” pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) otrzymał potwierdzenie przeznaczenia gruntu do zalesienia zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wydane przez właściwy miejscowo organ gminy (wójta, burmistrza, prezydenta);”,

c) w działaniu „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” w części „Kryteria dostępu” pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) pomoc może być przyznana na realizację projektów na obszarach leśnych dotkniętych klęską żywiołową bądź negatywnym oddziaływaniem czynników biotycznych (Schemat I) lub na obszarach leśnych, na których istnieje zwiększone zagrożenie wystąpienia pożaru (obszary nadleśnictw zaliczone do I i II kategorii zagrożenia pożarowego -Schemat II);”;

5) w rozdziale 5 w podrozdziale 5.3 w pkt 5.3.3 „OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” w działaniu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”:

a) w części „Pomoc może być przyznana, jeżeli” pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) w okresie ostatnich 2 lat wnioskodawca nie uzyskał pomocy inwestycyjnej w ramach PO Kapitał Ludzki, działanie „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.”,

b) w części „Główne kryteria demarkacyjne” w tabeli:

— wiersz „Fundusze strukturalne — ESF” otrzymuje brzmienie:


Fundusze strukturalne — ESF Wykluczenie z pomocy w ramach działania podmiotów, które w okresie poprzednich 2 lat korzystały ze wsparcia inwestycyjnego w ramach działania „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia” PO Kapitał Ludzki. W ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w zakres kosztów kwalifikowanych wchodzą wyłącznie koszty inwestycyjne oraz koszty ogólne ściśle związane z inwestycją realizowaną przez przedsiębiorcę, podczas gdy z ESF wspierane są szkolenia i doradztwo oraz w przypadku części uczestników objętych szkoleniami i doradztwem - uzyskują oni środki finansowe przeznaczone na inwestycje związane z uruchomieniem jednoosobowej działalności gospodarczej bądź utworzeniem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej, a także na pokrycie bieżących wydatków związanych z prowadzoną działalnością przez pierwszych 12 miesięcy jej prowadzenia.

— dodaje się dwa wiersze w brzmieniu:


Programy

operacyjne uznanych organizacji producentów owoców i warzyw (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007)

Jeżeli w programie operacyjnym, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1580/2007, uznanej organizacji producentów owoców i warzyw uwzględniono realizację operacji o zakresie zbieżnym z zakresem działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, to dana organizacja podlega wyłączeniu ze wsparcia na tego typu operacje w ramach PROW 2007-2013. W celu wyeliminowania podwójnego finansowania tych samych operacji z dwóch różnych źródeł, na poziomie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzone będą kontrole administracyjne.

Pomoc finansowa dla wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw (art. 103a lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007)

Jeżeli w planie dochodzenia do uznania wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw uwzględniono realizację operacji o zakresie zbieżnym z zakresem działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, to dana grupa podlega wyłączeniu ze wsparcia na tego typu operacje w ramach PROW 2007-2013. W celu wyeliminowania podwójnego finansowania tych samych operacji z dwóch różnych źródeł, na poziomie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzone będą kontrole administracyjne.

6) w rozdziale 5 w podrozdziale 5.3 w pkt 5.3.4 „OŚ 4 LEADER” w działaniu „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”:

a) w części „Definicja beneficjenta” akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„W przypadku małych projektów:

— osoby fizyczne będące obywatelami państw członkowskich UE, pełnoletnie, zamieszkałe na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju lub wykonujące działalność na tym obszarze,

— osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.”,

b) w części „Poziom dofinansowania” akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„W przypadku małych projektów wysokość pomocy na projekt nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 25 000 zł (6 404,0 euro).”;

7) w rozdziale 11:

a) w części „Instytucja zarządzająca” w akapicie siódmym pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) przeciwdziałanie, wykrywanie, informowanie o nieprawidłowościach oraz ich usuwanie;”,

b) w części „Agencja płatnicza” w akapicie czwartym pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) przeciwdziałanie, wykrywanie, informowanie o nieprawidłowościach oraz ich usuwanie;”,

c) w części „Nieprawidłowości” akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Wszystkie jednostki zaangażowane w realizację Programu są zobowiązane do przeciwdziałania, wykrywania nieprawidłowości, ich usuwania i informowania właściwych organów o ich wystąpieniu.”;

8) w załączniku 14 tytuł otrzymuje brzmienie:

„Kalkulacja płatności dla działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne””;

9) załącznik 15 „Tabela dotycząca pomocy państwa, którą należy dołączyć do każdego programu rozwoju obszarów wiejskich” otrzymuje brzmienie:

„Tabela dotycząca pomocy państwa, którą należy dołączyć do każdego programu rozwoju obszarów wiejskich


Kod działania Nazwa działania Podstawy prawne Czas trwania
114 „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów”-w zakresie leśnictwa

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy deminimis

do 31.12. 2013 r.
221,223 „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”

Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 1 grudnia 2010 r. nr N 92/2010 — Polska dotycząca pomocy państwa — zalesianie gruntów rolnych i nierolnych

do 31.12.2013 r.
226 „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych”

Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 1 grudnia 2010 r. nr N93/2010 — Polska dotycząca pomocy państwa — Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych

do 31.12.2013 r.
311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy deminimis

do 31.12. 2013 r.
312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy deminimis

do 31.12. 2013 r.
321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” — w przypadku inwestycji w zakresie infrastruktury Internetu szerokopasmowego

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy deminimis

do 31.12. 2013 r.
413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” — projekty kwalifikujące się do udzielenia pomocy w ramach działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, a także projekty z zakresu „małych projektów”

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy deminimis

do 31.12. 2013 r.”


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 148, poz. 993.

3)  Obecna wielkość populacji objęta Programem Ochrony Zasobów Genetycznych.

4)  Maksymalna liczba samic objętych płatnościami w ramach PROW 2007-2013.