OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 16 października 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych upoważnionych do przeprowadzania badań skuteczności działania środka ochrony roślin

Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, z późn. zm. 2) ) ogłasza się wykaz jednostek organizacyjnych upoważnionych do przeprowadzania badań skuteczności działania środka ochrony roślin, stanowiący załącznik do obwieszczenia. 3)

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 92, poz. 639, Nr 170, poz. 1217 i Nr 171, poz. 1225.

3) Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych upoważnionych do przeprowadzania badań skuteczności działania środka ochrony roślin (M. P. Nr 22, poz. 245).