OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie wykazu państw trzecich lub obszarów tych państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych 2)

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, z późn. zm. 3) ) ogłasza się, że Komisja Europejska uznała:

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).

2) Obwieszczenie:

1) wdraża postanowienia następujących decyzji:

a) decyzji Komisji 91/261/EWG z dnia 2 maja 1991 r. uznającej Australię za państwo wolne od Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. (Dz. Urz. WE L 126 z 22.05.1991, str. 22, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 11, str. 265),

b) decyzji Komisji 2006/473/WE z dnia 5 lipca 2006 r. uznającej niektóre państwa trzecie i niektóre obszary państw trzecich za wolne od Xanthomonas campestris (wszystkie szczepy patogenetyczne dla owoców cytrusowych), Cercospora angolensis Carv. ef Mendes i Guignardia citricarpa Kiely (wszystkie szczepy patogenetyczne dla owoców cytrusowych! (Dz. Urz UE L 187 z 8.07.2006, str. 35, z późn. zm.);

2) wykonuje postanowienia rozporządzenia Komisji (WE) nr 1792/2006 z dnia 23 października 2006 r. dostosowującego niektóre rozporządzenia i decyzje w takich dziedzinach, jak swobodny przepływ towarów, swobodny przepływ osób, polityka konkurencji, rolnictwo (prawodawstwo weterynaryjne oraz fitosanitarne), rybołówstwo, polityka transportowa, podatki, statystyka, polityka społeczna i zatrudnienie, środowisko naturalne, unia celna i stosunki zewnętrzne, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii (Dz. Urz. UE L 362 z 20.12.2006, str. 1);

3) było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu państw trzecich lub obszarów tych państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych (M. P. Nr 60, poz. 636).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 92, poz. 639, Nr 170, poz. 1217 i Nr 171, poz. 1225.