OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585 oraz z 2010 r. Nr 18, poz. 99) ogłasza się, że wysokość:

1) trzyletniego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis dla Polski wynosi:

a) w rolnictwie — 119 542 500,00 euro,

b) w rybołówstwie — 21 125 000,00 euro;

2) wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis na dzień 31 marca 2011 r. wynosi:

a) w rolnictwie — 41 937 276,56 euro,

b) w rybołówstwie — 237 992,22 euro.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).