OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2010 r.

Na podstawie art. 25 ust. 12 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 224 i Nr 134, poz. 903) ogłasza się, że wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2010 r. wynosi 100,00 %.


1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).