OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2007

Na podstawie art. 13 ust. 4 w związku z ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1205, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119) ogłasza się, że wysokość kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne, o której mowa w art. 13 ust. 1 ustawy, w roku 2007 wynosi 3 697,00 zł.


1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 131, poz. 914).