OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzieleniu i o cofnięciu zezwoleń na podjęcie działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi

Na podstawie art. 104 ust. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm. 2) ) ustala się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się decyzję Ministra Kultury z dnia 10 października 2005 r., znak DP.WPA.024/292/05, wydaną na podstawie art. 104 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i art. 163 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 104 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz art. 104 § 1 i art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, o cofnięciu udzielonego zezwolenia na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi Stowarzyszeniu Legalnych Nadawców Radiowych i Telewizyjnych z siedzibą w Warszawie (obecnie Stowarzyszenie Niezależnych Autorów Radiowych i Telewizyjnych) i uchylającą decyzję Ministra Kultury i Sztuki z dnia 21 marca 1996 r. nr DPA.041/Z/1/96.

§ 2. Ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia decyzje Ministra Kultury o udzieleniu zezwoleń na wykonywanie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej — kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 658 i Nr 121, poz. 843 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 181, poz. 1293.