OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicznych

Na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 114, poz. 760 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586) ogłasza się:

1) wykaz jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia;

2) wykaz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia.

Załączniki do obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. (poz. 481)

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).