OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju lub przez niego nadzorowanych

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia 2) .

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działami administracji rządowej — budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, rozwój regionalny, transport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).

2)    Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniami:

1)  Mnistra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Mnistrowi Rozwoju Regionalnego lub przez niego nadzorowanych (M.P. Nr 12, poz. 150);

2)  Mnistra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Mnistrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej lub przez niego nadzorowanych (M.P. poz. 567).