OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech II z IV kwartału 2008 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2009 r.

Na podstawie art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008—2015 (Dz. U. Nr 192, poz. 1379) ogłasza się, co następuje:

Cena zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech II ustalonego według ceny średniej z IV kwartału 2008 r. wynosiła 458,53 zł, a po skorygowaniu o przewidywany na 2009 r. wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych — wynosi 471,83 zł.


1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).