OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie wykazu akredytowanych jednostek certyfikujących uprawnionych do wydawania certyfikatów jakości biokomponentów

Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199, z późn. zm. 2) ) ogłasza się, że akredytowanymi jednostkami certyfikującymi uprawnionymi do wydawania certyfikatów jakości biokomponentów są:

1) Instytut Nafty i Gazu z siedzibą w Krakowie;

2) Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych z siedzibą w Warszawie;

3) Przemysłowy Instytut Motoryzacji z siedzibą w Warszawie.


1)  Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666, z 2009 r. Nr 3, poz. 11 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 229, poz. 1496 i Nr 238, poz. 1578.