OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 19 stycznia 2007 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2006 r, skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2007 r.

Na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003—2006 (Dz. U. Nr 210, poz. 2037, z 2005 r. Nr 150, poz. 1250 oraz z 2006 r. Nr 249, poz. 1835) ogłasza się, co następuje:

Przeciętna średnioroczna cena zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II w 2006 r. wynosiła 326,92 zł, a po skorygowaniu o przewidywany na 2007 r. wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych — wynosi 333,13 zł.


1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 131, poz. 909).